རྟ་དབང་དགོན་པའི་མཚན་དགའ་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་རྩེ་ཞེས་ཞུ་གི་ཡོད་རེད།

rta dbang (tawang) = (horse+chosen) Tawang
dgon pa (gönpa) = 曠野; 寺院; 隱舍 · remote forest; monastery; hermitage
mtshan (tsen) = 名號, 名字 · name
dga’ ldan (ganden) = (joy+be endowed) 具喜; 兜率天; 噶丹寺 · joyful; Joyous Land/Heaven [name of a Buddhist pure land], Tushita heaven; Ganden monastery
rnam rgyal (namgyel) = 完全勝利 · complete victory
lha rtse (lhatse) = celestial peak
zhes (zhe) = this
zhu = question
gi = genetive particle
yod red (yöre) = (there) is

དགའ་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་རྩེ་ཟེར་བ་འདི་མེ་རག་བླ་མ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཏགས་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་དགོན་པའི་སློབ་དཔོན་རྩིས་སྤྲོད་ཀྱི་མ་དེབ་ནང་དུ་གསལ་ཡོད།

dga’ ldan rnam rgyal lha rtse (ganden namgyel lhatse) = v.s.
zer ba (zerwa) = 稱呼, 叫做 · so-called, be called
‘di (di) = this
me rag (merak) = #
bla ma (lama) = lama, guru, spiritual teacher
rang nyid kyis (rang nyi kyi) = by oneself
btags (tak) = #
gnang ba yin (nangwa yin) = (give+is) is given
zhes (zhe) = this
dgon pa (gönpa) = v.s.
slob dpon (loppön) = master, teacher
rtsis sprod (tsitrö) = transferred authority
kyi = #
ma deb (madep) = master copy (?)
nang du = within, inside
gsal (sel) = illuminating
yod (yö) = (it) is

དགོན་པ་འདི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་ཕྱག་བཏབ་པ་རེད།

dgon pa
‘di dus rabs bcu bdun pa’i
nang phyag btab pa
red /

gön pa di dü rap chu dün pe nang chak tap pa re

ཕྱི་ལོ་ ༡༦༨༠ ལ་རྨང་གཞི་བཏིང་ནས་ ༡༦༨༡ ལོར་དགོན་པ་དེ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་རེད།

phyi lo 1680 la rmang gzhi bting nas 1681 lor
dgon pa
de legs grub byung ba
red /

chi lo la mang zhi ting ne lor gön pa de lek drup jungwa re

རྟ་དབང་དགོན་པ་ཕྱག་འདེབས་མཁན་མེ་རག་བླ་མ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ཞུ་བ་དེ་རེད།

rta dbang dgon pa (tawang gönpa) = v.s.
phyag ‘debs mkhan
me rag bla ma
blo gros rgya mtsho zhu ba
de red /

ta wang gön pa chak dep khen me rak la ma lo drö gya tso zhuwa de re

མེ་རག་བླ་མ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་འདེབས་སྟངས་སྐོར་ཉེ་ཆར་ཤོག་ལྷེ་ཞིག་བཏོན་ཡོད།

me rag bla ma (merak lama)

rang nyid kyi phyag ‘debs stangs skor nye char shog lhe zhig bton yod /

rang nyi kyi chak dep tang kor nye char shok lhe zhik tön yö

དེའི་སྒང་ལ་གཙོ་བོ་མེ་རག་བླ་མ་་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་རང་ཉིད་འཁྲུངས་ས་མེ་རག་ནས་ ཡིན་པའི་ཆ་ནས་མེ་རག་བླ་མ་ཞེས་ཞུ་གི་ཡོད་པ་རེད།

de’i sgang la gtso bo (de gang la tsowo)
me rag bla ma (merak lama)
blo gros rgya mtsho rang nyid ‘khrungs sa
me rag nas yin pa’i cha nas me rag bla ma zhes zhu gi
yod pa red (yö pa re)

lo drö gya tso rang nyi trung sa
me rak ne yin pe cha ne me rak la ma zhe zhu gi

དེ་ནས་༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་སྟངས་བཅས་ལ།

de nas [ ]rgyal dbang lnga pa
chen po (chenpo)
dang ‘brel ba byung stangs bcas la /
de ne gyel wang nga pa
dang drelwa jung tang che la

ཐོག་མར་དགོན་པ་འདི་ཕྱག་འདེབས་སའི་ས་ཆ་དེ་དེང་སང་འབྲུག་གི་ས་ཆའི་ནང་ཁེལ་གྱི་ ཡོད་པ་རེད།

thog mar dgon pa ‘di phyag ‘debs sa’i sa cha de deng sang ‘brug gi sa cha’i nang khel gyi yod pa red /
tok mar gön pa di chak dep se sa cha de deng sang druk gi sa che nang khel gyi yö pa re

མེ་རག་ཟེར་བའི་ས་ཆ་འདི་ལ་དགོན་པ་ཕྱག་འདེབས་པའི་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་ས་རེད།

me rag zer ba’i sa cha ‘di la dgon pa phyag ‘debs pa’i dgongs pa bzhes yod sa red /
me rak zerwe sa cha di la gön pa chak dep pe gong pa zhe yö sa re

དེང་སང་ས་ཆ་འདི་ལ་རྟ་དབང་ཐང་ག་ཞེས་བརྗོད་ནས་དེང་གི་དུས་སུ་ཡང་ཡོད་པ་རེད།

deng sang sa cha ‘di la rta dbang thang ga zhes brjod nas deng gi dus su yang yod pa red /
deng sang sa cha di la ta wang tang ga zhe jö ne deng gi dü su yang yö pa re

ཐང་བདེ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།

thang bde mo zhig
yod pa red (yö pa re)

tang de mo zhik

དེ་སྐབས་དཀའ་ངལ་གང་བྱུང་ཡོད་རེད་ཟེར་ན།

de skabs dka’ ngal gang byung yod red zer na /
de kap ka ngel gang jung yö re zer na

འབྲུག་པ་བཀའ་རྒྱུད་སྔ་ས་ནས་ཡོད་པ་ཡིན་འདུག དེ་ཚོས་མེ་རག་བླ་མ་ལ་སྐུ་མཉེལ་པོ་ཞེ་དྲག་བཏང་འདུག དེ་རྗེས་མེ་རག་བླ་མ་དང་ཁོང་གི་དགེ་ཕྲུག་བཅས་གྲོས་བྱོལ་དུ་ཚུར་མོན་ལ་ཕེབས་ ཡོད།

‘brug pa bka’ rgyud snga sa nas yod pa yin ‘dug de tshos me rag bla ma la sku mnyel po zhe drag btang ‘dug de rjes me rag bla ma dang khong gi dge phrug bcas gros byol du tshur mon la phebs yod /
druk pa ka gyü nga sa ne yö pa yin duk de tsö me rak la ma la ku nyel po zhe drak tang duk de je me rak la ma dang khong gi ge truk che drö jöl du tsur mön la pep yö

དེར་ཕེབས་དུས་མཚོ་གསུམ་ནང་པ་ཟེར་བ་ཚོས་སྦྱིན་བདག་ཞུས་ནས་འདིར་བཞུགས་གནང་ འདུག འདིར་བཞུགས་ནས་ད་ལྟའི་དགོན་པ་འདི་བཞེངས་རྒྱུའི་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ས་ཆ་འདི་ དེང་སང་དམག་མིའི་གནམ་གྲུའི་ཐང་ཡོད་སའི་གཡས་གཡོན་འདི་རུ་ས་ཆ་གཟིགས་གནང་བ་ རེད།

der phebs dus mtsho gsum nang pa zer ba tshos sbyin bdag zhus nas ‘dir bzhugs gnang ‘dug ‘dir bzhugs nas da lta’i dgon pa ‘di bzhengs rgyu’i dgongs pa bzhes nas sa cha ‘di deng sang dmag mi’i gnam gru’i thang yod sa’i g.yas g.yon ‘di ru sa cha gzigs gnang ba red /
der pep dü tso sum nang pa zerwa tsö jin dak zhü ne dir zhuk nang duk dir zhuk ne da te gön pa di zheng gyü gong pa zhe ne sa cha di deng sang mak mi nam drü tang yö se ye yön di ru sa cha zik nangwa re

འདི་ལ་བཞུགས་ནས་དགོན་པ་ཕྱག་གདབ་རྒྱུ་བྱེད་དུས།

‘di la bzhugs nas dgon pa phyag gdab rgyu byed dus /
di la zhuk ne gön pa chak dap gyu je dü

ཡང་དེ་ལ་འབྲུག་པ་བཀའ་རྒྱུད་འདི་རུ་རང་འཇགས་གནས་ཡོད་པ་རེད།

yang de la ‘brug pa bka’ rgyud ‘di ru rang ‘jags gnas
yod pa red (yö pa re)

yang de la druk pa ka gyü di ru rang jak ne

དེ་ཚོས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སུན་པོ་བཟོ་བ་དང་སྐུ་མཉེལ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་ གསུངས་རྒྱུན་ཡོད།

de tshos rin po che la sun po bzo ba dang sku mnyel po zhe drag byung ba red ces gsungs rgyun yod /
de tsö rin po che la sün po zowa dang ku nyel po zhe drak jungwa re che sung gyün yö

དེར་སྐུ་མཉེལ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་ནས་བཞུགས་མ་ཐུབ་པར་ཕེབས་དགོས་བྱུང་འདུག ཁོང་སྐུ་ངལ་ཞེ་དྲག་བྱུང་བའི་སྐོར་<<གཏམ་དགའ་བའི་དཔལ་སྟེར་>> ཞེས་པའི་པ་དེའི་ནང་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་ཡོད་པ་རེད།

der sku mnyel po zhe drag byung nas bzhugs ma thub par phebs dgos byung ‘dug khong sku ngal zhe drag byung ba’i skor
<< gtam dga’ ba’i dpal ster >> (tam gawe pel ter)
zhes pa’i pa de’i nang lo rgyus zhib phra gsal
yod pa red (yö pa re)

der ku nyel po zhe drak jung ne zhuk ma tup par pep gö jung duk khong ku ngel zhe drak jungwe kor

zhe pe pa de nang lo gyü zhip tra sel

དེ་ནས་མེ་རག་བླ་མ་སྐུ་ངལ་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས་གསུང་སྐད་ཤོར་བ་དང།

de nas me rag bla ma sku ngal chen po byung nas gsung skad shor ba dang /
de ne me rak la ma ku ngel chen po jung ne sung ke shorwa dang

དེ་ཚོས་དགོན་པ་གཏན་ནས་བཞེངས་བཅུག་གི་མི་འདུག་ཅེས་ཡིད་སྐྱོ་བའི་སྟེང་སྤྱན་ ཆབ་ཤོར་དགོས་པ་་སོགས་བྱུང་བ་རེད།

de tshos dgon pa gtan nas bzhengs bcug gi mi ‘dug ces yid skyo ba’i steng spyan chab shor dgos pa sogs byung ba red /
de tsö gön pa ten ne zheng chuk gi mi duk che yi kyowe teng chen chap shor gö pa sok jungwa re

མཐའ་མའི་དུས་ལ་ཡར་བོད་དུ་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ལ་དཀའ་ངལ་གྱི་སྐོར་སོགས་སྙན་ སེང་ཞུས་ནས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བཀའ་སློབ་དང་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུས་འདུག དགོན་པ་ཕྱག་འདེབས་ཆེད་མེ་རག་བླ་མ་རང་ཉིད་ཀྱི་སློབ་མ་དང་སྦྱིན་བདག་ཚང་མས་ ཚོགས་འདུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཚོགས་ནས་དེའི་ནང་མི་སུ་སུ་ཡོད་མེད་ཡང་ཡིག་ཆའི་ནང་ ཁ་གསལ་ཡོད་པ་དང།

mtha’ ma’i dus la yar bod du [ ] gong sa lnga pa chen po la dka’ ngal gyi skor sogs snyan seng zhus nas der [ ] gong sa mchog nas bka’ slob dang lam ston gnang rogs zhes zhus ‘dug dgon pa phyag ‘debs ched me rag bla ma rang nyid kyi slob ma dang sbyin bdag tshang mas tshogs ‘du rgya chen po zhig tshogs nas de’i nang mi su su yod med yang yig cha’i nang kha gsal yod pa dang /
ta me dü la yar bö du gong sa nga pa chen po la ka ngel gyi kor sok nyen seng zhü ne der gong sa chok ne ka lop dang lam tön nang rok zhe zhü duk gön pa chak dep che me rak la ma rang nyi kyi lop ma dang jin dak tsang me tsok du gya chen po zhik tsok ne de nang mi su su yö me yang yik che nang kha sel yö pa dang

ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཟིན་པ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ།

tshogs ‘du tshogs zin pa dang [ ] gong sa mchog la snyan zhu phul /
tsok du tsok zin pa dang gong sa chok la nyen zhu pül

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་དགོན་པ་ཕྱག་གདབ་ན་འགྲིག་གི་རེད།

[ ] gong sa mchog nas dgon pa phyag gdab na ‘grig gi red /
gong sa chok ne gön pa chak dap na drik gi re

དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག ཡང་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ལ་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་རོགས་རམ་གནང་བའི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་པ་ དང།

dka’ ngal gang yang ‘phrad kyi ma red ces gsungs ‘dug yang ‘tsho ba’i mthun rkyen la yang [ ] gong sa mchog nas rogs ram gnang ba’i zhal bzhes thob pa dang /
ka ngel gang yang tre kyi ma re che sung duk yang tsowe tün kyen la yang gong sa chok ne rok ram nangwe zhel zhe top pa dang

དགོན་དེར་ལྟོ་གོས་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ཇི་ཡོད་གསོལ་རས་གནང་བ་སོགས་དགོན་པ་འདིའི་ཕྱག་ བཏབ་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་འདྲ་ཡིན་པ་རེད།

dgon der lto gos kyi thebs rtsa ji yod gsol ras gnang ba sogs dgon pa ‘di’i phyag btab pa’i gnas tshul ‘di ‘dra yin pa red /
gön der to gö kyi tep tsa ji yö söl re nangwa sok gön pa di chak tap pe ne tsül dindra yin pa re

རྒྱལ་པོ་ཀཱ་ལ་དབང་པོའི་ཕོ་བྲང་ཡིན་མིན་ཟེར་བ་ལ་དགོན་པ་འདི་མིན་པ་རེད།

rgyal po kA la dbang po’i pho brang yin min zer ba la dgon pa ‘di min pa red /
gyel po ka la wang pö po drang yin min zerwa la gön pa di min pa re

དེ་དུས་དགོན་པ་འདི་བཞེངས་རྒྱུ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།

de dus dgon pa ‘di bzhengs rgyu chags bsdad yod pa red /
de dü gön pa di zheng gyu chak de yö pa re

ཡིན་ནའང་ས་ཆ་འདི་ལ་ཡུལ་མཎྜལ་སྒང་ཞེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

yin na’ang sa cha ‘di la yul maNDala sgang zhes lab kyi yod pa red /
yin nang sa cha di la yül mandala gang zhe lap kyi yö pa re

བསམ་བློ་གཏོང་དུས་ད་ལྟ་རྟ་དབང་དགོན་པ་ཕྱག་མ་བཏབ་གོང་ལ་ས་ཆ་འདིའི་སྒང་ལ་ རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ཡོད་པ་དང།

bsam blo gtong dus da lta rta dbang dgon pa phyag ma btab gong la sa cha ‘di’i sgang la rgyal po’i pho brang yod pa dang /
sam lo tong dü da ta ta wang gön pa chak ma tap gong la sa cha di gang la gyel pö po drang yö pa dang

དེ་ནས་འདི་ཡི་མཐའ་ལ་ལུང་པ་ཡོད་པས།

de nas ‘di yi mtha’ la lung pa yod pas /
de ne di yi ta la lung pa yö pe

ཡུལ་མཎྜལ་སྒང་ཟེར་དུས་ལུང་པ་དེ་མཎྜལ་ཕུལ་བ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

yul maNDala sgang zer dus lung pa de maNDala phul ba bzhin yod pa red /
yül mandala gang zer dü lung pa de mandala pülwa zhin yö pa re

སྔ་མོའི་སྐད་ཆ་ཡིན་དུས་དེ་ལ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དང་ལུང་པ་དེ་ཚོ་ཡོད་ཆོག་པ་ ཞིག་རེད།

snga mo’i skad cha yin dus de la rgyal po’i pho brang dang lung pa de tsho yod chog pa zhig red /
nga mö ke cha yin dü de la gyel pö po drang dang lung pa de tso yö chok pa zhik re

དཔེར་ན།

dper na (per na)

དེང་སང་རྟ་དབང་དགོན་པའི་བཀོད་པའི་དབྱིབས་དེ་ཡུལ་མཎྜལ་སྒང་འདྲ་པོ་ཡོད་ཅེས་ ཟེར་གྱི་ཡོད།

deng sang
rta dbang dgon pa’i (ta wang gön pe)
bkod pa’i dbyibs de yul maNDala sgang ‘dra po yod ces zer gyi yod /

deng sang
kö pe yip de yül mandala gang dra po yö che zer gyi yö

ཡུལ་མཎྜལ་སྒང་འདི་ཡིན་ཞེས་ཟེར་གྱི་མེད།

yul maNDala sgang ‘di yin zhes zer gyi med /
yül mandala gang di yin zhe zer gyi me

ད་ལྟ་ཡང་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།

da lta yang ‘di ‘dra zhig yod pa red /
da ta yang dindra zhik yö pa re

དགོན་པའི་མཐའ་ལ་ལྕགས་རི་དེ་ཚོ་མཎྜལ་གྱི་ལྕགས་རི་འདྲ་བ་དང།

dgon pa’i mtha’ la lcags ri de tsho maNDala gyi lcags ri ‘dra ba dang /
gön pe ta la chak ri de tso mandala gyi chak ri drawa dang

དེའི་ནང་དུ་གྲྭ་ཤག་དང།

de’i nang du grwa shag dang /
de nang du dra shak dang

དེའི་སྟེང་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ཐག་རིང་པོ་དཔེར་ན།

de’i steng du gtsug lag khang sogs thag ring po dper na /
de teng du tsuk lak khang sok tak ring po per na

བྱང་ཡུལ་ནས་མཇལ་བ་ཡིན་ན།

byang yul nas mjal ba yin na /
jang yül ne jelwa yin na

མཎྜལ་ཕུལ་བ་འདྲ་པོ་ཞིག་མཇལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

maNDala (mandala)
phul ba (pülwa)
‘dra po (dra po)
zhig mjal (zhik jel)
gyi
yod pa red (yö pa re)

དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཡུལ་མཎྜལ་སྒང་ཟེར་བ་འདི་དྲ་པོ་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད།

de ‘dra yin dus yul maNDala sgang zer ba ‘di dra po yod ces brjod kyi yod /
dendra yin dü yül mandala gang zerwa di dra po yö che jö kyi yö

ཡིན་ནའང།

yin na’ang /
yin nang

ཕྱིས་སུ་རྟ་དབང་དགོན་པ་བཞེངས་པའི་སྐབས་ལ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ཡོད་ཅེས་གསུང་ མཁན་དང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གསུང་མཁན་ཡང་ཡོད་དུས་གསལ་པོ་རང་མེད་པ་རེད།

phyis su rta dbang dgon pa bzhengs pa’i skabs la rgyal po’i pho brang yod ces gsung mkhan dang yod ma red ces gsung mkhan yang yod dus gsal po rang med pa red /
chi su ta wang gön pa zheng pe kap la gyel pö po drang yö che sung khen dang yö ma re che sung khen yang yö dü sel po rang me pa re

ད་ལྟ་རྟ་དབང་དགོན་པའི་སློབ་གྲྭ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་འདི་ལ་བཙོན་ཁང་འདྲ་པོ་དང་ཁང་ རྙིང་གཅིག་འདུག་ཟེར་སྲོལ་ཡོད།

da lta rta dbang dgon pa’i slob grwa yod pa’i sa cha ‘di la btson khang ‘dra po dang khang rnying gcig ‘dug zer srol yod /
da ta ta wang gön pe lop dra yö pe sa cha di la tsön khang dra po dang khang nying chik duk zer söl yö

རྒྱལ་པོ་བཙོན་ལ་བཞུགས་སའི་བཙོན་ཁང་འདི་རེད་ཅེས་ཟེར་སྲོལ་ཡོད།

rgyal po btson la bzhugs sa’i btson khang ‘di red ces zer srol yod /
gyel po tsön la zhuk se tsön khang di re che zer söl yö

ཕྱིས་སུ་བོད་གཞུང་ནས་རྟ་དབང་དགོན་པར་བླ་གཉེར་ཟེར་བ་རྟ་དབང་དགོན་པར་ཕེབས་པ་ དང།

phyis su bod gzhung nas
rta dbang dgon par (tawang gönpar)
bla gnyer zer ba
rta dbang dgon par (wang gönpar)
phebs pa dang /

chi su bö zhung ne
la nyer zerwa
pep pa dang

དགེ་འདུན་པ་ཚོར་ཕོགས་གནང་བ།

dge ‘dun pa tshor phogs gnang ba /
gendün pa tsor pok nangwa

ལྟ་རྟོགས་སོགས་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་བོད་གཞུང་རྩིས་དྲུང་དང།

lta rtogs sogs byed pa’i ched du bod gzhung rtsis drung dang /
ta tok sok je pe che du bö zhung tsi drung dang

དྲུང་འཁོར་གཉིས་ནས་རྩིས་དྲུང་ཟེར་བ་གཅིག་རྟ་དབང་དགོན་པར་བླ་གཉེར་ཆེད་ཕེབས་ གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།

drung ‘khor gnyis nas rtsis drung zer ba gcig rta dbang dgon par bla gnyer ched phebs gnang gi yod pa red /
drung khor nyi ne tsi drung zerwa chik ta wang gön par la nyer che pep nang gi yö pa re

བླ་གཉེར་དེས་ལུང་པའི་ནང་དུ་མི་ནག་ཅན་འདྲ་ཡོད་ན།
དེ་ཚོ་ལ་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་པ་ སོགས་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།

bla gnyer des lung pa’i nang du mi nag can ‘dra yod na/
de tsho la khrims thag gcod pa sogs byed srol yod pa red /

la nyer de lung pe nang du mi nak chen dra yö na
de tso la trim tak chö pa sok je söl yö pa re

དེ་དུས་བཙོན་ཁང་དེ་ལ་བཙོན་འཇུག་བྱེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་རེད།

de dus btson khang de la btson ‘jug byed pa’i lo rgyus
yod pa red (yö pa re)

de dü tsön khang de la tsön juk je pe lo gyü

གང་ལྟར་འདི་རུ་བཙོན་ཁང་གཅིག་ནི་སྔ་མོ་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད།

gang ltar ‘di ru btson khang gcig ni snga mo nas yod yod pa red /
gang tar di ru tsön khang chik ni nga mo ne yö yö pa re

རྟ་དབང་དགོན་པའི་སློབ་གྲྭ་གསར་བཞེངས་གནང་དུས་ཁང་རྙིང་དེ་ཚོ་བཤིག་བཞག་པ་རེད།

rta dbang dgon pa’i slob grwa gsar bzhengs gnang dus khang rnying de tsho bshig bzhag pa red /
ta wang gön pe lop dra sar zheng nang dü khang nying de tso shik zhak pa re

དེས་ན།

des na /
de na

རྒྱལ་པོ་ཀཱ་ལ་དབང་པོའི་ཕོ་བྲང་ཡོད་ཆོག་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད།

rgyal po kA la dbang po’i pho brang yod chog pa zhig kyang red /
gyel po ka la wang pö po drang yö chok pa zhik kyang re

ཡིན་ནའང་ཏག་ཏག་ཁ་གསལ་པོ་ཞིག་མེད་པ་རེད།

yin na’ang tag tag kha gsal po zhig med pa red /
yin nang tak tak kha sel po zhik me pa re

རྟ་དབང་ཞེས་པ་འདི་ལ་འབྲི་སྟངས་གཉིས་ཡོད་པ་རེད།

rta dbang (tawang)
zhes pa ‘di la ‘bri stangs gnyis
yod pa red (yö pa re)

zhe pa di la dri tang nyi

རྟ་ཝང་ཞེས་པ་ཝ་ཆེན་འབྲི་བ་ཡིག་ཆ་རྙིང་པའི་ནང་ལའང་གསལ་ཡོང་གི་འདུག བསམ་བློ་གཏོང་དུས་སྤྱིར་མིང་ལ་འདོད་རྒྱལ་གྱི་མིང་དང་རྗེས་གྲུབ་ཀྱི་མིང་ཞེས་ ཡོད་པ་བཞིན་རྟ་ཝང་ཞེས་པ་འདི་འདོད་རྒྱལ་གྱི་མིང་འདྲ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

rta wang (tawang)
zhes pa wa chen ‘bri ba yig cha rnying pa’i nang la’ang gsal yong gi ‘dug bsam blo gtong dus spyir ming la ‘dod rgyal gyi ming dang rjes grub kyi ming zhes yod pa bzhin rta wang zhes pa ‘di ‘dod rgyal gyi ming ‘dra po chags kyi
yod pa red (yö pa re)

zhe pa wa chen driwa yik cha nying pe nang lang sel yong gi duk sam lo tong dü chir ming la dö gyel gyi ming dang je drup kyi ming zhe yö pa zhin ta wang zhe pa di dö gyel gyi ming dra po chak kyi

དེ་འདྲ་འབྲི་ན་འགྲེལ་བཤད་གང་ཡང་མེད་པ་རེད།

de ‘dra ‘bri na ‘grel bshad gang yang med pa red /
dendra dri na drel she gang yang me pa re

རྟ་དབང་ཞེས་འབྲི་ན།

rta dbang (tawang)
zhes ‘bri na /
zhe dri na

སྔོན་མེ་རག་བླ་མའི་ཆིབས་རྟས་དབང་བ་རེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

sngon me rag bla ma’i chibs rtas dbang ba red ces shod kyi
yod pa red (yö pa re)

ngön me rak la me chip te wangwa re che shö kyi

མེ་རག་བླ་མས་དགོན་པ་གང་དུ་བཞེངས་དགོས་ན་ཞེས་རྒྱུན་དུ་ཐུགས་ལ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད།

me rag bla mas (merak lame)
dgon pa (gönpa)
gang du bzhengs dgos na zhes rgyun du thugs la dgongs kyi
yod (yö)

gang du zheng gö na zhe gyün du tuk la gong kyi

ཉིན་གཅིག་མེ་རག་བླ་མའི་ཆིབས་རྟ་བརླགས་ཏེ་འཚོལ་བར་ཕེབས་དུས།

nyin gcig me rag bla ma’i chibs rta brlags te ‘tshol bar phebs dus /
nyin chik me rak la me chip ta lak te tsölwar pep dü

ཆིབས་རྟ་ད་ལྟ་རྟ་དབང་དགོན་པ་ཆགས་ས་དེའི་སྟེང་དུ་སླེབས་ཡོད་པ་རེད།

chibs rta da lta rta dbang dgon pa chags sa de’i steng du slebs yod pa red /
chip ta da ta ta wang gön pa chak sa de teng du lep yö pa re

ད་དུང་ཆིབས་རྟས་རྡོའི་སྟེང་དུ་ཞབས་རྗེས་ཀྱང་བཞག་པ་སོགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

da dung chibs rtas rdo’i
steng du zhabs rjes kyang bzhag pa
sogs byas (sok je)
yod pa red (yö pa re)

da dung chip te dö teng du zhap je kyang zhak pa

དེ་ནས་མེ་རག་བླ་མས་ངའི་དགོན་པ་བཞེངས་སའི་ས་ཆ་འདི་རུ་ཡིན་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ ཏེ་རྟ་དབང་དགོན་པ་བཞེངས་སའི་ས་ཆ་འདི་ཡིས་དབང་ལ་བཞག་པ་སོང་ཙང།

de nas me rag bla mas nga’i dgon pa bzhengs sa’i sa cha ‘di ru yin pa red ces gsungs te rta dbang dgon pa bzhengs sa’i sa cha ‘di yis dbang la bzhag pa song tsang /
de ne me rak la me nge gön pa zheng se sa cha di ru yin pa re che sung te ta wang gön pa zheng se sa cha di yi wang la zhak pa song tsang

རྟ་དབང་ཞེས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད།

rta dbang (tawang)
zhes ‘grel bshad byed mkhan yang
yod pa red (yö pa re)

zhe drel she je khen yang

དེ་འདྲ་བྱེད་དུས་རྟ་དབང་ཞེས་པ་འདི་འདྲ་འབྲི་སྲོལ་ཡང་ཡོད་པ་རེད།

de ‘dra byed dus
rta dbang (tawang)
zhes pa (zhe pa)
‘di ‘dra (dindra)
‘bri srol yang
yod pa red (yö pa re)

dendra je dü
dri söl yang

ཅེས་གསུངས་འདུག།།

ces gsungs ‘dug//
che sung duk