0 English gloss Written Tibetan Lhasa Tibetan Cuona Menba Motuo Menba
1 sky gnam / nam mkhaɦ nam¹³ kha⁵⁵ / nam⁵⁵ nam⁵³ ŋam
2 sun ȵi ma ȵi¹³ mə⁵⁵ plaŋ⁵³ ŋam
3 light ɦod ø¹³² wøː³⁵ wø zer
4 moon zla ba ta¹³ wa⁵⁵ lɛː⁵⁵ thøn⁵⁵ la ȵi
5 star skar ma kaː⁵⁵ ma⁵⁵ kar⁵⁵ ma⁵³ kar mi
6 weather gnam gɕis nəm⁵⁵ ɕi⁵² nam⁵³ ɕi⁵³ ( )
7 cloud sprin tʂĩ⁵⁵ pə⁵⁵ sa⁵⁵ caʔ⁵³ muk pa
8 thunder ɦbrug tʂu¹³² (kɛ⁵²) bruʔ⁵³ muŋ
9 wind lhags pa / rluŋ ɬak⁵⁵ pa⁵⁵ røn³⁵ mur / ri di
10 rain tɕhar pa tɕhaː⁵⁵ pa⁵⁵ nam³⁵ ŋam su
11 rainbow ɦdʑaɦ tɕa¹³ (tɕha¹³) ȵa⁵³ dʑa
12 snow gaŋs / kha ba khaŋ¹³² / kha⁵⁵ wa⁵⁵ kha⁵⁵ ru⁵³ phom
13 hail ser ba seː⁵⁵ ra⁵⁵ (se⁵⁵ ra⁵⁵) ser⁵⁵ wa⁵³ ser ba
14 frost ba mo pha¹³ mo⁵⁵ phla⁵⁵ khu⁵³ ba
15 dew zil pa siː¹³ pə⁵⁵ / siː¹³ tɕhu⁵⁵ ziː³⁵ pa⁵³ ȵur
16 fog na bun / smug pa muk⁵⁵ pə⁵⁵ sa⁵⁵ caʔ⁵³ muk pa
17 ice tɕhab rom / ɦkhjags pa chak⁵⁵ pa⁵² chen⁵³ ba
18 fire me me¹³ me³⁵ mi
19 smoke du ba thuo¹³ me³⁵ kun⁵⁵ mu gu
20 air; breath dbugs / phu / rluŋ luŋ⁵⁵ / phu⁵⁵ / u⁵² phu⁵³ ( )
21 steam rlaŋs pa laŋ⁵⁵ pa⁵⁵ haŋ⁵⁵ pa⁵³ laŋ pa
22 earth / ground sa sa⁵⁵ sa⁵³ tiŋ⁵⁵ sa
23 hill / mountain la / ri ri¹³ ri³⁵ ri wu
24 hillside / mountain slope gjen / la rĩ¹³ tep⁵² juʔ³⁵ tɕhep
25 valley ri ɦgag ri¹³ khu⁵² / ri¹³ ɕuː⁵⁵ ri³⁵ goŋ³⁵ ( )
26 cliff g-jaŋ jaŋ⁵⁵ sa⁵⁵ phoʔ⁵³ ( )
27 rock brag tʂha¹³² tʂə³⁵ pu⁵³ braʔ
28 cave (mountain) brag phug ri¹³ pu⁵² / tʂhəː¹³ pu⁵² ri³⁵ tɔŋ⁵⁵ phuŋ
29 cave / hole phug se⁵⁵ pu⁵² / sə⁵⁵ khuŋ⁵⁵ tɔŋ⁵⁵ ( )
30 river kluŋ ma / tɕhu bo tsaŋ⁵⁵ po⁵⁵ / tɕhu⁵⁵ tshi⁵³ ta⁵³ ri
31 lake mtsho tsho⁵⁵ tsho⁵³ tsho
32 sea rgja mtsho ca¹³ tsho⁵³ tsho⁵³ ta⁵³ dʑam tsho
33 pond rdziŋ bu tsiŋ¹³ ku⁵⁵ / tsiŋ¹³² tshi⁵³ chiː⁵⁵ ( )
34 ditch / gully jur bu / rka joː¹³ pu⁵⁵ tshi⁵³ khuʔ⁵³ ri lam
35 well khron pa tʂhom⁵⁵ pa⁵⁵ tʂhom⁵⁵ pa⁵³ ( )
36 pit doŋ koŋ⁵⁵ toŋ⁵⁵ / sa⁵⁵ toŋ⁵⁵ koŋ⁵⁵ toŋ⁵³ ( )
37 dike / embankment tɕhu rags ra¹³² lam⁵⁵ ( )
38 road lam lam¹³ / laŋ¹³ ka⁵² lem³⁵ taŋ⁵⁵ lam
39 flatland thaŋ te¹³ thaŋ⁵⁵ / thaŋ⁵⁵ peŋ⁵⁵ theŋ⁵⁵ wuŋ
40 soil / earth sa sa⁵⁵ sa⁵³ sa
41 fields (wheat etc.) sa ʑiŋ sə⁵⁵ ɕiŋ⁵⁵ / ɕiŋ¹³ kə⁵⁵ leŋ³⁵ tɕhe ma / ʔuŋ
42 paddy fields tɕhu ʑiŋ tɕhu⁵⁵ ɕiŋ⁵⁵ tshi⁵³ leŋ³⁵ ʔa reŋ
43 stone rdo to¹³ kɔr³⁵ luŋ
44 sand bje ma tɕhe¹³ ma⁵⁵ tɕe³⁵ ma⁵³ be tsa
45 dust thal ba thɛ⁵⁵ la⁵⁵ pra⁵³ phur tsi
46 mud ɦdam bag tak¹³ pa⁵² dam³⁵ jin tsaŋ
47 water tɕhu tɕhu⁵⁵ tshi⁵³ ri
48 wave rba rlabs pə¹³ ləp⁵² tshi⁵³ lap⁵³ ɕom pa
49 spring (water) tɕhu mig tɕhu⁵⁵ mi⁵² tɕhup⁵³ tyʔ⁵³ ri tsaŋ
50 forest nags / ɕiŋ nags nak¹³ tshɛ⁵⁵ / ɕiŋ⁵⁵ na⁵² ɕeŋ⁵⁵ naʔ⁵³ bo raŋ
51 gold gser seː⁵⁵ ser⁵⁵ ser
52 silver dŋul ŋy⁵⁵ ŋyː³⁵ ŋul / ŋy
53 brass / copper rag / zaŋs ra¹³² / saŋ¹³² zeŋ³⁵ raʔ / zaŋ
54 iron ltɕags tɕa⁵² lek⁵³ tɕaʔ
55 tin bɕaɦ ɕaː⁵⁵ kaː⁵⁵ ɕa⁵⁵ haŋ⁵⁵ ɕa ni
56 rust gtsaɦ tsa⁵⁵ tɕa⁵⁵ theʔ⁵³ jaʔ
57 aluminum ha jaŋ ha⁵⁵ jaŋ⁵⁵ ha⁵⁵ jaŋ⁵⁵ ( )
58 coal rdo sol to¹³ sø⁵⁵ tɔ³⁵ søʔ⁵³ ( )
59 charcoal sol ba so⁵⁵ la⁵⁵ so⁵⁵ la⁵³ su ge
60 sulphur mu zi mu¹³ si⁵⁵ mu³⁵ zi⁵³ mu zi
61 salt tshwa tsha⁵⁵ tsha⁵³ ʔin tɕa
62 alkali / soda bul / bul tog pha¹³ tsha⁵⁵ / pu¹³ to⁵² pi³⁵ do⁵³ by toʔ
63 plant ash go thal kho¹³ thɛ⁵⁵ pla⁵³ thu lu
64 place sa gnas sa⁵⁵ nɛ⁵² / sa⁵⁵ tɕha⁵⁵ sa⁵³ nɛʔ⁵³ sa tɕaʔ
65 street khrom tʂhom⁵⁵ tshoŋ⁵⁵ ra⁵³ ( )
66 village groŋ tsho tʂhoŋ¹³ tsho⁵⁵ tʂoŋ³⁵ sep⁵³ duŋ
67 household dud tshaŋ / mi tshaŋ chim⁵⁵ tshaŋ⁵⁵ mi³⁵ tsaŋ⁵⁵ ( )
68 prison btson khaŋ tsø̃⁵⁵ khaŋ⁵⁵ tsøn³⁵ kaŋ⁵⁵ tson khaŋ
69 temple dgon pa / lha khaŋ kom¹³ pa⁵⁵ gøn³⁵ pha⁵³ gon pa
70 bridge zam pa sam¹³ pa⁵⁵ zam³⁵ thaŋ / zam pa
71 tomb baŋ so thuː¹³ tʂhø⁵² dy³⁵ tʂhøʔ⁵³ ( )
72 tower / pagoda mtɕhod rten tɕhø⁵⁵ tẽ⁵⁵ tɕho⁵⁵ tiŋ⁵³ ( )
73 body gzugs po / lus su¹³ ku⁵⁵ lu³⁵ po³⁵ lus pu
74 head mgo ko¹³ kɔk³⁵ theʔ⁵³ ɕa raŋ
75 hair skra tʂa⁵⁵ khra⁵³ tsham
76 braid / plait skra lo tɕaŋ⁵⁵ lo⁵⁵ khra⁵³ ma⁵³ tsham
77 forehead dpral pa / thod pa pɛ⁵⁵ ko⁵² / thø⁵⁵ pa⁵⁵ laŋ⁵⁵ pɛʔ⁵³ pa toŋ
78 eyebrow mig spu mik⁵⁵ pu⁵⁵ / mĩ⁵⁵ mə⁵⁵ min⁵⁵ ma⁵³ miŋ pu
79 eye mig mi⁵² meʔ⁵³ miŋ
80 nose sna nə⁵⁵ ku⁵² na⁵³ na wuŋ
81 ear rna am⁵⁵ tɕo⁵² nem³⁵ nɛʔ⁵³ na
82 face gdoŋ / ŋo toŋ¹³ / ŋo¹³ ŋur⁵⁵ doŋ pa
83 cheek ɦgram pa tʂam¹³ pa⁵⁵ bram³⁵ natza
84 mouth kha kha⁵⁵ kha⁵³ no waŋ
85 lip mtɕhu tɕho⁵⁵ to⁵⁵ tɕhu⁵⁵ tɔ⁵⁵ men⁵³ no waŋ khop taŋ
86 beard / moustache / goatee kha spu / ʔa ra a⁵⁵ ra⁵⁵ / o⁵⁵ tshom⁵⁵ ca³⁵ dʐa³⁵ maŋ ra
87 beard rgja bo cəu¹³ ca³⁵ wu⁵⁵ dʑa wu
88 chin ma ne / ʔol sko ma¹³ le⁵⁵ / mə¹³ ne⁵⁵ ʔoː⁵⁵ ma⁵³ ro zi
89 neck mdʑiŋ pa / ske ke⁵⁵ / tɕiŋ¹³ pə⁵⁵ tak⁵⁵ pa⁵³ ŋaŋ
90 shoulder phrag-pa puŋ⁵⁵ pə⁵⁵ pu⁵⁵ pa⁵³ phaŋ ma
91 back sgal pa kɛ¹³ pa⁵⁵ (cɛ¹³ pa⁵⁵) phuŋ⁵⁵ tshiŋ
92 armpit mtɕhan khuŋ tɕhɛ̃⁵⁵ khuŋ⁵⁵ tɕhen⁵⁵ ko⁵⁵ ( )
93 chest braŋ khog phaŋ¹³ kho⁵² praŋ³⁵ braŋ toŋ
94 breast nu ma / ɦo snod o¹³ ma⁵⁵ jɔ³⁵ nu
95 milk ɦo ma o¹³ ma⁵⁵ jɔ³⁵ nu
96 belly grod pa / gsus pa tʂho¹³ ko⁵² cɛː⁵⁵ pa⁵³ pho laŋ
97 navel lte ba tɛ⁵⁵ phɔː⁵⁵ tʂuʔ⁵³ pu ti ma
98 waist rked pa keː⁵⁵ pa⁵⁵ khren⁵³ ɕa tɕhi naŋ
99 buttocks rkub kup⁵² teŋ⁵⁵ pɛʔ⁵³ man tɕuŋ / stɑ stɑ
100 thigh brla lɛ⁵⁵ ɕa⁵⁵ ȵa³⁵ lɔk⁵³ lum
101 knee pus mo py⁵⁵ mu⁵⁵ po⁵⁵ moŋ⁵³ gum ziŋ
102 calf ȵwa kaŋ⁵⁵ ŋar⁵⁵ ȵa³⁵ ti⁵³ bi
103 foot rkaŋ pa kaŋ³⁵ pa⁵⁵ le³⁵ mɛʔ⁵³ bi
104 ankle loŋ tshigs kaŋ⁵⁵ pɛ⁵⁵ tshik⁵⁵ to⁵² tshik⁵³ toʔ⁵³ bi ko lok pa
105 forearm lag ŋar lak¹³ ŋar⁵⁵ la⁵⁵ dum⁵⁵ gur gaŋ
106 elbow gru mo tʂhu¹³ mu⁵⁵ krum³⁵ tɕuŋ⁵³ niŋ ziŋ
107 hand lag pa lak¹³ pa⁵⁵ laʔ⁵³ ga daŋ
108 wrist lag tshigs lək¹³ tshi⁵² laʔ⁵³ tshik⁵³ ga daŋ tsuŋ
109 finger mdzub mo tsu¹³ ku⁵⁵ (tsup¹³ mu⁵⁵) laʔ⁵³ priu⁵³ ga daŋ bru ma
110 thumb mthe boŋ the⁵⁵ po⁵⁵ (the⁵⁵ mo⁵⁵) the⁵⁵ mo⁵³ the ba
111 finger (middle) dkjil mdzub cĩ⁵⁵ tsu⁵² tɕi⁵⁵ dzuʔ⁵³ ( )
112 finger (little) mdzub tɕhuŋ tsup¹³ tɕhuŋ⁵⁵ tɕuŋ⁵⁵ thek tɕuŋ
113 nail sen mo sẽ⁵⁵ mo⁵⁵ ziː³⁵ po⁵³ tshiŋ naŋ
114 fist khu tshur khu⁵⁵ tshur⁵⁵ duk³⁵ tum⁵⁵ pa³¹ mu tʂu ma
115 anus gʑaŋ / ɦog sgo ɕaŋ⁵⁵ lam⁵⁵ tiŋ⁵⁵ ko⁵³ khi gaŋ
116 genitals (male) mdʑe / pho mtshan lik⁵⁵ pə⁵⁵ / tɕe¹³ ta¹³ lo⁵³ loŋ
117 testicle rlig ril koŋ¹³ to⁵² / lik⁵⁵ riː⁵⁵ thi⁵⁵ liʔ⁵³ khoŋ
118 genitals (female) mo mtshan / stu tu⁵⁵ du³⁵ thu
119 placenta bu rogs / ɕa ma ɕa⁵⁵ ma⁵⁵ phu⁵⁵ tɕøn⁵⁵ wak tsa ɕum
120 skin ɕa pags ( ) phe⁵⁵ khu⁵³ ( )
121 wrinkle gȵer ma ȵeː⁵⁵ ma⁵⁵ laŋ⁵⁵ pɛː⁵⁵ ȵer ma
122 mole sme ba mɛ̃⁵⁵ (me⁵⁵ wa⁵⁵) miu⁵⁵ ɕaŋ ru
123 sore / boil rma / thor ba ɕuo⁵⁵ / ɕuŋ¹³ tʂum⁵⁵ tsi⁵⁵ ʑiŋ⁵³ so phu
124 wound rma kha ma⁵⁵ kha⁵⁵ maʔ⁵³ ( )
125 scar rma rdʑes mã⁵⁵ tɕe⁵² / mə⁵⁵ ɕy⁵⁵ ma⁵⁵ ɕy⁵³ mer di
126 measles ɦbrum bu ȵɛ̃⁵⁵ puː⁵⁵ dʐum⁵³ ( )
127 tinea za rkoŋ ŋo⁵⁵ me³⁵ tʂa⁵³ run thi so phu
128 flesh / muscle ɕa gnad ɕa⁵⁵ ɕe⁵² ɕa⁵³ ɕa
129 blood khrag tʂha⁵² ceʔ⁵³ ji
130 tendon / sinew rgjus pa cy¹² pə⁵⁵ tsa⁵³ rin
131 pulse (wrist) lag rtsa lak¹³ tsa⁵⁵ tsa⁵³ tsa
132 brains klad pa lɛ⁵⁵ pa⁵⁵ lap ⁵⁵pa⁵³ ȵok taŋ
133 bone rus pa ry¹³ pə⁵⁵ / ry⁵⁵ ko⁵² ru³⁵ ko⁵³ khaŋ
134 spine / backbone sgaɬ tshigs kɛ¹³ tshi⁵² ge³⁵ tsiʔ⁵³ tshiŋ khaŋ duŋ ɕiŋ
135 rib rtsib ma tsip⁵⁵ ry⁵² kep⁵³ sik pa
136 joint tshigs ry¹³ tshi⁵² tshik⁵³ tshik taŋ
137 tooth so so⁵⁵ wa⁵³ ɕa
138 gum so rȵil su⁵⁵ ȵiː⁵⁵ wa⁵⁵ tsa⁵³ ( )
139 tongue ltɕe tɕe⁵⁵ / tɕe⁵⁵ le⁵² le⁵³ le
140 uvula ltɕe phrug / ltɕe tɕhuŋ tɕe⁵⁵ tʂu⁵² le⁵³ wa³⁵ toŋ toŋ se
141 throat ʔol tɕog mik¹³ pə⁵⁵ / tʂĩ¹³ pə⁵⁵ tɔŋ³⁵ tɔŋ³⁵ toŋ toŋ
142 Adam’s apple ʔol-mdud oː⁵⁵ toŋ⁵⁵ ʔo⁵⁵ tɔŋ⁵⁵ ( )
143 lung glo ba loː⁵⁵ lɔː⁵⁵ lo wa
144 heart sȵiŋ ȵiŋ⁵⁵ niŋ⁵⁵ thiŋ lom
145 liver mtɕin pa tɕhĩ⁵⁵ pə⁵⁵ tsi⁵⁵ mo⁵³ tɕhiŋ pa
146 kidney mkhal ma khɛ⁵⁵ ma⁵⁵ ʔiŋ⁵⁵ kɛ⁵³ bi ma
147 gall bladder mkhris pa tʂhiː⁵⁵ pə⁵⁵ kli⁵³ tʂhis
148 stomach pho wa phoː⁵⁵ phɔː⁵⁵ khi pho laŋ
149 intestine rgju ma cu¹³ ma⁵² cu³⁵ mo⁵³ le
150 bladder lgaŋ pa kəŋ¹³ pu⁵² tɕhi⁵⁵ liŋ⁵⁵ bum tɕhe raŋ
151 excrement skjag pa cak⁵⁵ pa⁵⁵ ȵin³⁵ khi
152 urine gtɕin tɕĩ⁵⁵ pə⁵⁵ tɕhin⁵³ tɕhe raŋ
153 fart rtug dri tuː⁵⁵ ri⁵⁵ phɛʔ⁵³ phi
154 sweat rŋul nag ŋy⁵⁵ na⁵² ȵeʔ³⁵ ɕup taŋ
155 sputum kha lud / lud pa khə⁵⁵ ly⁵² har⁵⁵ har khak taŋ
156 saliva kha tɕhu khə⁵⁵ tɕhu⁵⁵ tem⁵³ thop taŋ
157 mucus (nasal) snabs nəp⁵⁵ tu⁵² nep⁵³ ŋi naŋ
158 tears mig tɕhu / mtɕhi ma mik⁵⁵ tɕhu⁵⁵ mik⁵³ tshi⁵³ miŋ ri
159 pus rṅag na⁵² / nək⁵⁵ tɕhu⁵⁵ jan³⁵ ȵi
160 dirt / filth drag pa tʂhak¹³ pa⁵⁵ krin³⁵ ma⁵³ ( )
161 sound sgra / skad kɛ⁵² / tʂa¹³ ku⁵³ kan
162 corpse phuŋpo / ro ro¹³ rɔ³⁵ mo⁵³ ro
163 life srog so⁵² so⁵³ tʂoʔ
164 life span tshe tshe⁵⁵ ku⁵⁵ tsiʔ⁵³ tshe
165 Chinese (Han) rgja / rgja rigs cə¹³ ri⁵² ca³⁵ rik³⁵ dʑa riʔ
166 Tibetan bod / bod rigs phy¹³ ri⁵² pøː³⁵ rik³⁵ bø pa
167 human being gaŋ zag / mi / skje bo mi¹³ mi³⁵ so ŋo
168 adult dar ma thar¹³ ma⁵⁵ pu³⁵ sar⁵⁵ dar ma
169 child bjis pa / phru gu pu⁵⁵ ku⁵⁵ pu³⁵ sa⁵³ wak tsa
170 baby phru gu dmar ɦbjar mã⁵⁵ tɕaː⁵⁵ pu³⁵ sa⁵³ tɕha⁵³ pa⁵³ ( )
171 old man rgan po kə¹³ pu⁵⁵ kat³⁵ po⁵³ gat pu / me me
172 old lady rgan mo kə¹³ mu⁵⁵ kat³⁵ mo⁵³ bam naŋ
173 man skjes pa cho⁵⁵ ka⁵⁵ pu³⁵ pho jak tsa
174 woman bud med phy¹³ me⁵² pom³⁵ mo jak tsa
175 lad / chap (young) pho gsar pho⁵⁵ saː⁵⁵ ɕar⁵⁵ pa⁵³ jam laŋ
176 girl bu mo / mo gsar pho¹³ mo⁵⁵ / phu¹³ mo⁵⁵ ɕar⁵⁵ mo⁵³ ʔu tɕi
177 common people mi ser mi¹³ seː⁵⁵ mi³⁵ si⁵⁵ mi tshe
178 peasant so nam pa / ʑiŋ pa so⁵⁵nam⁵⁵pa / ɕiŋ¹³ pə⁵⁵ ʑiŋ³⁵ pa⁵³ so nam pa
179 soldier dmag mi məː⁵⁵ mi⁵⁵ mak⁵³ mi⁵³ maʔ mi
180 merchant tshoŋ pa tshoŋ⁵⁵ pa⁵⁵ tshoŋ⁵⁵ pa⁵³ tshoŋ pa
181 doctor sman pa / ʔem tɕhi mɛ̃⁵⁵ pa⁵⁵ / əm⁵⁵ tɕhi⁵⁵ cer³⁵ kan⁵³ man pa
182 leader in a (stockaded) village ɦgo pa ko¹³ pa⁵⁵ dak³⁵ po⁵³ tsor gen
183 servant g-jog po joː⁵⁵ ko⁵⁵ / joː⁵⁵ po⁵⁵ jɔk⁵⁵ po⁵³ jok po
184 shepherd boy rdziɦu phə¹³tsi / tsi¹³ pə⁵⁵ luk³⁵ dziʔ⁵³ bur zi / dzipa / pa
185 carpenter ɕiŋ bzo ba / ɕiŋ mkhan ɕiŋ⁵⁵ so⁵² ʔom³⁵ dze⁵³ ɕiŋ zo pa
186 blacksmith ltɕags mgar / mgar ba ka¹³ ra⁵⁵ lek⁵³ zo³⁵ pa⁵³ tɕaʔ zo pa
187 boatman gru pa / gȵan pa tʂhu¹³ pə⁵⁵ / ȵɛ̃⁵⁵ pa⁵⁵ tʂu³⁵ pa⁵³ ( )
188 hunter khji ra ba / rŋon pa ŋø̃⁵⁵ pa⁵⁵ thi⁵³ ca³⁵ ȵen⁵⁵ ɕa pa
189 monk dge ɦdun pa / grwa pa tʂha¹³ pa⁵⁵ tʂa³⁵ pa⁵³ dʐa pa
190 nun (Buddhist) dʑo mo / ʔa ne tɕo¹³ mo⁵⁵ / ə⁵⁵ ni⁵⁵ ʔa⁵³ ne⁵³ ʔa ȵi
191 wizard / sorcerer ʔa mtɕhod mo¹³ pa⁵⁵ mo³⁵ te⁵⁵ ȵen⁵⁵ pa wa
192 witch / sorceress ʔa mtɕhod mo¹³ ma⁵⁵ / ɬa⁵⁵ ma⁵⁵ mo³⁵ te⁵⁵ mi⁵³ pa wa
193 beggar mu sto ba / spraŋ po paŋ⁵⁵ ko⁵⁵ loŋ⁵⁵ ȵen⁵⁵ ʔa tɕoʔ
194 thief rku ma / rkun po ku⁵⁵ ma⁵² kyn⁵⁵ ma⁵³ dʐo ben
195 robber dʑag pa tɕhak¹³ pa⁵⁵ tɕa³⁵ pa⁵³ dʑak pa
196 patient nad pa nɛ¹³ pa⁵⁵ naʔ³⁵ pa⁵³ nat pa
197 enemy (personal) / antagonizer dgra bo tʂa¹³ wo⁵⁵ tʂi³⁵ ma⁵³ dʐa
198 emperor goŋ ma khoŋ¹³ ma⁵⁵ cɛː³⁵ po⁵³ goŋ ma
199 official (government) dpon po pø̃⁵⁵ po⁵⁵ pøn⁵⁵ pon
200 king rgjal po cɛ¹³ po⁵⁵ cɛː³⁵ po⁵³ dʑe po
201 friend grogs po tʂho¹³ ko⁵⁵ tʂɔk³⁵ po⁵³ dʑa roʔ / to saŋ
202 blind person loŋ ba loŋ¹³ ŋa⁵⁵ lɔŋ³⁵ pa⁵³ ( )
203 lame person gjol po / rkaŋ kjog kaŋ⁵⁵ co⁵² cɔʔ⁵³ pa⁵³ ɕa wa
204 deaf person ɦon pa ø̃¹³ ko⁵² / ø̃¹³ pa⁵⁵ øn³⁵ pa⁵³ na toŋ
205 baldhead mgo dmar ko¹³ ma⁵⁵ ra⁵⁵ kɔ³⁵ mar⁵⁵ ke ko loŋ / ke loŋ
206 person w / pockmarked face ɦbar tshag paː¹³ tsha⁵² ba³⁵ tsa⁵³ ba tsa
207 hunchback stod gug kuː¹³ pu⁵⁵ tø⁵⁵ kur⁵⁵ ( )
208 fool / blockhead glen pa kuk⁵⁵ pə⁵⁵ loŋ³⁵ pa⁵³ joŋ ba / joŋ min
209 lunatic smjon pa ȵø̃⁵⁵ pa⁵⁵ ȵøn⁵⁵ pa⁵³ ȵos pen
210 stutterer kha dig tɕe⁵⁵ tik¹³ ti⁵² tep³⁵ po⁵³ kha diʔ
211 mute lkugs pa kuk⁵⁵ pə⁵⁵ kuk⁵⁵ pa⁵³ joŋ ba / joŋ min
212 host / master bdag po / sbjin bdag ta¹³ ko⁵⁵ tak³⁵ po⁵³ nai po
213 guest mgron po tʂø̃¹³ po⁵⁵ mi³⁵ sɔ⁵⁵ ma⁵³ ɕi bin
214 pal / partner lam grogs rok¹³ pa⁵⁵ nam³⁵ naŋ⁵⁵ ( )
215 ancestors / forebears mes po / pha mes meː¹³ po⁵⁵ me³⁵ po⁵³ ( )
216 grandfather ʔa mjes poː⁵⁵ me³⁵ me⁵³ me me
217 grandmother ʔa phji moː⁵⁵ ʔai⁵³ ʔa pi
218 father pha / ʔ a pha a⁵⁵ pa⁵⁵ / pa⁵⁵ pa⁵⁵ ʔa⁵⁵ pa⁵³ ʔa pa
219 mother ma / ʔa ma a⁵⁵ ma⁵⁵ ʔa⁵⁵ ma⁵³ ʔa ma
220 son bu phu¹³ pu³⁵ za
221 daughter-in-law mnaɦ ma na⁵⁵ ma⁵⁵ pak³⁵ ser⁵⁵ tɕhi min
222 daughter bu mo pho¹³ mo⁵⁵ pom³⁵ za min
223 son-in-law buthoŋ / mag pa mak⁵⁵ pa⁵⁵ mak³⁵ pa⁵³ khot kin / mak pa
224 grandson tsha bo tsha⁵⁵ wo⁵⁵ tsha⁵⁵ wo⁵³ tsho
225 granddaughter tsha mo tsha⁵⁵ mo⁵⁵ tsha⁵⁵ mo⁵³ tsho min
226 elder brother gtɕen po / pho bo tɕẽ⁵⁵ po⁵⁵ / tɕo⁵⁵ tɕo⁵² ʔa⁵⁵ tɕe⁵³ ʔa ta
227 elder sister gtɕen mo a⁵⁵ tɕa⁵² / tɕẽ⁵⁵ mo⁵⁵ ʔa⁵⁵ wo⁵³ ʔa na
228 younger brother gtɕuŋ po / nu bo oː¹³ ma⁵² / tɕuŋ⁵⁵ po⁵⁵ ʑɔk³⁵ po⁵³ bo ȵiŋ / juŋ ʔa pha
229 younger sister gtɕuŋ mo oː¹³ ma⁵² / tɕuŋ⁵⁵ mu⁵⁵ ʑɔː³⁵ mo⁵³ na niŋ / zi
230 uncle (father’s elder brother) ʔa khu ə⁵⁵ khu⁵⁵ pha⁵⁵ ren⁵⁵ ʔap tɕi
231 aunt (wife of father’s elder brother) (ʔa ma) ə⁵⁵ ni⁵⁵ maː⁵⁵ ren⁵⁵ ʔam tɕhi
232 uncle (father’s younger brother) ʔa khu ə⁵⁵ khu⁵⁵ ʔa⁵⁵ ku⁵³ ʔa ku
233 aunt (wife of father’s younger brother) (ʔa ma) ə⁵⁵ ni⁵⁵ ʔa⁵⁵ ne⁵³ ʔa ze
234 nephew (brother’s son) tsha bo tsha⁵⁵ wo⁵⁵ tsha⁵⁵ wo⁵³ za
235 brothers bu spun / gtɕen gtɕuŋ pĩ⁵⁵ ca⁵² / tɕĩ⁵⁵ tɕuŋ⁵⁵ pyn⁵⁵ ci⁵³ ( )
236 sisters bu mo spun pĩ⁵⁵ ca⁵² / tɕĩ⁵⁵ tɕuŋ⁵⁵ pyn⁵⁵ ca⁵³ ( )
237 sister-in-law (elder brother’s wife) (ʔa tɕag) a⁵⁵ tɕa⁵² ʔa⁵⁵ nə⁵³ ma haŋ / ma thaŋ
238 uncle (mother’s brother) a ʑaŋ / ʑaŋ po a⁵⁵ ɕaŋ⁵⁵ / ɕaŋ¹³ ɕaŋ⁵⁵ khuː ⁵⁵ ʔa dʑaŋ / ʔa ʑaŋ
239 aunt (mother’s brother’s wife) ( ) su⁵⁵ mu⁵⁵ / ɕaŋ¹³ tɕam⁵⁵ ʔa⁵⁵ ne⁵³ ʔa ȵi
240 uncle (mother’s sister’s husband) ( ) ə⁵⁵ ku⁵⁵ pha⁵⁵ ren⁵⁵ ʔa ku / ʔap tɕi
241 aunt (mother’s sister) sro mo su⁵⁵ mu⁵⁵ (so⁵⁵ mo⁵⁵) maː⁵⁵ ren⁵⁵ ʔa ze / ʔam tɕhi
242 uncle (father’s sister’s husba ( ) ə⁵⁵ ku⁵⁵ pha⁵⁵ ren⁵⁵ ʔa dʑaŋ / ʔa ʑaŋ
243 aunt (father’s sister) ʔa ne ə⁵⁵ ni⁵⁵ maː⁵⁵ ren⁵⁵ ʔa ȵi
244 relatives gȵen ȵe riŋ pĩ⁵⁵ ca⁵² pun⁵⁵ tshan⁵³ phai tsaŋ
245 father-in-law gjos po Cu¹³ pu⁵⁵ / poː⁵⁵ ʔa⁵⁵ pa⁵³ ʔa dʑaŋ / ʔa ʑaŋ
246 mother-in-law gjos mo Cu¹³ mu⁵⁵ / moː⁵⁵ ʔa⁵⁵ ma⁵³ ʔa ȵi
247 husband skjes pa / zla bo cho⁵⁵ ka⁵⁵ mak³⁵ pu⁵³ tshe roʔ
248 wife skjes dman / zla bo a⁵⁵ tɕe⁵⁵ / ce⁵⁵ mɛ̃⁵⁵ pak³⁵ ser⁵⁵ tshe roʔ
249 stepmother ma g-jar ma¹³ jaː⁵⁵ ma³⁵ jar⁵⁵ ʔa ze / ʔam tɕhi
250 stepfather pha g-jar pha⁵⁵ jaː⁵⁵ pha⁵⁵ jar⁵⁵ ʔa ku / ʔap tɕhi
251 widow jug za ma juk¹³sə⁵⁵mə mɔ³⁵ ʂaŋ⁵⁵ ( )
252 orphan dar phrug tə¹³ tʂu⁵² pu³⁵ ʂaŋ⁵⁵ siŋ za
253 livestock / animal (domestic) phjugs zog səm⁵⁵ tɕɛ̃⁵⁵ / tɕhuk⁵⁵ ri⁵² sen⁵⁵ tɕen⁵³ sem tɕen
254 cattle ba phjugs pha¹³ pu³⁵ naʔ⁵³ wa
255 cattle (common, male) / cattle (common, female) ba / glaŋ laŋ⁵⁵ ko⁵² / pha¹³ paː³⁵ ri⁵³ dʑa tsa / dʑas min
256 buffalo ma he ma¹³ jeː⁵⁵ ma³⁵ jɛ⁵³ ( )
257 yak (male / female) g-jag / ɦbri ja⁵² / tʂi¹³ dʐi³⁵ jaʔ⁵³ ( )
258 cattle (bull-yak crossbreed, male / female) mdzo / mdzo mo tso¹³ / tso¹³ mo⁵⁵ dzɔ³⁵ ( )
259 calf beɦu phiu¹³ peː⁵⁵ pe⁵³ ( )
260 bull ( ) laŋ⁵⁵ / pha¹³ pho⁵⁵ paː⁵⁵ ri⁵³ to ka
261 cow ( ) pha¹³ / pha¹³ mo⁵⁵ paː³⁵ mo
262 dung (cow) ltɕi ba tɕuo⁵⁵ ȵen⁵⁵ ( )
263 horn rwa ra⁵⁵ ko⁵² ru³⁵ wa roŋ
264 hoof (odd / even number) rmig pa / sug gʑi mik⁵⁵ pə⁵⁵ / sup⁵⁵ thiː⁵⁵ ne³⁵ wa⁵³ bi dʑok taŋ
265 skin lpags pa pak⁵⁵ pa⁵⁵ phe⁵⁵ ku⁵³ moŋ naŋ
266 hair / down spu pu⁵⁵ pu⁵³ pu
267 tail gʑug gu / rŋa ma ŋa⁵⁵ ma⁵⁵ / ɕu¹³ ku⁵⁵ khlɛʔ⁵³ ɕam pi
268 horse rta ta⁵⁵ te⁵³ kur ta
269 pony rteɦu tiu⁵⁵ / tə⁵⁵ tʂhu⁵² tip⁵³ tʂuʔ⁵³ kur tada za
270 stallion rta pho pho⁵⁵ ta⁵⁵ phɔ⁵³ te⁵³ ( )
271 mare rgod ma kø¹³ ma⁵⁵ mɔ⁵³ te⁵³ ( )
272 mane (horse) rŋog ma / ze tɛ⁵⁵ se⁵⁵ se³⁵ ( )
273 dung (horse) rta lud oː⁵⁵ riː⁵² / tɛ⁵⁵ paŋ⁵² te⁵³ ȵen⁵⁵ ( )
274 sheep (general) ra lug rə¹³ lu⁵² ra³⁵ jeŋ³⁵ ( )
275 sheep lug lu¹³² jeŋ³⁵ ɕi ɕa
276 goat ra ra¹³ ra³⁵ ra ba
277 lamb re la rə¹³ tʂhu⁵² ɹa³⁵ ʐu⁵³ ra ba da za
278 kid lu gu luk¹³ tʂhu⁵² / lu¹³ ku⁵⁵ jeŋ³³ pu⁵³ ɕi ɕa da za
279 wool / fleece bal phɛ¹³ pɛː³⁵ mi
280 dung (goat, sheep) ra sdug riː⁵⁵ ma⁵² luk³⁵ ma⁵³ ( )
281 mule drel tʂheː¹³ kreʔ³⁵ dʐe
282 donkey boŋ bu phuŋ¹³ ku⁵⁵ puŋ³⁵ pu⁵³ boŋ bu
283 camel rŋamoŋ a⁵⁵moː⁵⁵ ŋa⁵³mo⁵³ ( )
284 pig phag phak⁵⁵ pa⁵⁵ phaʔ⁵³ phak pa
285 boar pho phag pho⁵⁵ pha⁵² phɔ⁵³ phaʔ⁵³ ( )
286 sow mo phag phaː⁵⁵ mo⁵⁵ (mo¹³ pha⁵²) mɔ⁵³ phaʔ⁵³ ( )
287 piglet phag phrug phək⁵⁵ tʂhu⁵² phaʔ⁵³ tʂuʔ⁵³ ( )
288 dung (pig) phag lud phak⁵⁵ ca⁵² phaʔ⁵³ ȵen⁵³ ( )
289 dog khji chi⁵⁵ chi⁵³ khu
290 hound ɕa khji ɕə⁵⁵ chi⁵⁵ ɕa⁵³ chi⁵³ ( )
291 cat ʑi mi / ʑum bu ɕi¹³ mi⁵⁵ ʑin³⁵ po⁵³ da ȵi
292 rabbit ri boŋ ri¹³ koŋ⁵⁵ re³⁵ koŋ⁵⁵ ri boŋ
293 chicken bja tɕha¹³ te⁵⁵ khaʔ⁵³ go wa
294 cock bja pho tɕha¹³ pho⁵⁵ khaː⁵⁵ ri⁵³ go wa la po
295 hen bja mo tɕha¹³ mo⁵⁵ khaː⁵⁵ ma⁵³ go wa da ma
296 chick bja phrug tɕhə¹³ tʂhu⁵² khəː⁵⁵ pu⁵³ ( )
297 cockscomb thod kjog / ze bla tɕha¹³ se⁵⁵ zo³⁵ ro⁵³ go wa bai ro
298 wing gɕog pa ɕok⁵⁵ pa⁵⁵ ɕɔk⁵⁵ pa⁵³ wø lam
299 feather / plume sgro tɕhə¹³ pu⁵⁵ / tʂo¹³ krɔ³⁵ dʐo
300 duck ja tse (ŋaŋ pa) ja¹³tse⁵⁵ / jə⁵⁵tsi⁵⁵ ga³⁵ pa⁵³ ( )
301 goose ( ) aŋ¹³ kaː⁵⁵ ɔŋ³⁵ pa⁵³ ( )
302 dove phug ron ri¹³ ta⁵² / tɕɛ̃⁵⁵ tyː³⁵ tyː³⁵ kun⁵⁵ ma⁵³ ( )
303 animal / beast (carnivore) gtɕan gzan / ri dwags ri¹³ta⁵² / tɕɛ̃⁵⁵ sɛ̃⁵⁵ rik³⁵daʔ⁵³ ri daʔ
304 tiger stag ta⁵² taʔ⁵³ khai la
305 lion seŋ ge seŋ⁵⁵ke⁵⁵ seŋ⁵⁵ke⁵³ seŋ ge
306 dragon ɦbrug lu⁵⁵ / tʂu¹³² bruʔ⁵³ bruʔ / lu
307 claw / talon sder mo ter¹³ mo⁵⁵ der³⁵ mo⁵³ tshiŋ naŋ
308 monkey spre ɦu piu⁵⁵ pra⁵³ za la
309 elephant glaŋ tɕhen laŋ⁵⁵ tɕhĩ⁵⁵ laŋ⁵⁵ tɕen⁵⁵ laŋ po tɕhe
310 leopard / panther gzig si¹³² zik³⁵ zik
311 bear dom thom¹³ (tom¹³) ɔm³⁵ ʔom ɕa
312 boar (wild) phag rgod phaː⁵⁵ kø⁵² / ri¹³ pha⁵² ri³⁵ phaʔ⁵³ ri ɕi phak pa
313 deer ɕwa ba ɕaː⁵⁵ ɕaː⁵⁵ ( )
314 muntjac / deer (barking) rgja kha⁵⁵ ɕa⁵⁵ / ɕaː⁵⁵ ( ) ( )
315 deer (river) gla ba laː⁵⁵ klau³⁵ ( )
316 musk gla rtsi lə⁵⁵ tsi⁵⁵ lə ⁵⁵tsi⁵³ la tsi
317 otter sram tʂam⁵⁵ tʂam⁵³ sam
318 porcupine ( ) chi⁵⁵ tʂum⁵⁵ ( ) ( )
319 hedgehog rgaŋ kaŋ¹³ / se¹³ mo⁵⁵ ( ) ( )
320 mouse bji ba tsi⁵⁵ tsi⁵⁵ tɕi³⁵ pu⁵³ phi jak pa
321 squirrel ka ta / nags bji nək¹³ tɕi⁵⁵ ka⁵⁵ laŋ⁵⁵ ti⁵³ ti⁵³ kon tɕeŋ
322 weasel (yellow) sre mo tʂe⁵⁵ moŋ⁵⁵ tɕa³⁵ tʂhaʔ⁵³ lai da ȵi
323 jackal ɦphar chip⁵⁵ tɕaŋ⁵⁵ pha⁵⁵ra⁵³ ( )
324 wolf spjaŋ khu tɕəŋ⁵⁵ ku⁵⁵ ɕaŋ⁵⁵ ku⁵³ pha ra
325 fox wa waː¹³ mo⁵⁵ ʔoː⁵⁵ mo⁵³ ( )
326 bird bja / bjeɦu tɕha¹³ tɕa³⁵ kha
327 nest (bird) bja tshaŋ / bjeɦu tshaŋ tɕha¹³ tshaŋ⁵⁵ tshaŋ⁵⁵ ( )
328 kite (black-eared) / hawk rgod tɕhap¹³ la⁵² kɔː⁵⁵ wo⁵³ wun bu
329 sparrow hawk khra tʂha⁵⁵ kɔː⁵⁵ lɛ⁵³ khap za
330 eagle / vulture glag la⁵² / tɕhap¹³ la⁵² køn⁵⁵ gøʔ
331 vulture (cinereous) bja rgod tɕha¹³ kø⁵² tʂuŋ⁵⁵ tʂuŋ⁵⁵ kar⁵⁵ ma⁵³ ( )
332 owl ɦug pa uk¹³ pə⁵⁵ ʔu⁵⁵ gu⁵³ wuk pa
333 swallow khaŋ bjeɦu khuk⁵⁵ tə⁵⁵ phu⁵⁵ ru⁵³ ( )
334 goose (wild) ŋaŋ pa aŋ¹³ ka⁵⁵ tʂuŋ⁵⁵ tʂuŋ⁵⁵ kar⁵⁵ mo⁵³ ( )
335 crane khruŋ khruŋ / tɕhu bja tʂuŋ⁵⁵ tʂuŋ⁵⁵ tʂuŋ⁵⁵ kar⁵⁵ ( )
336 sparrow bjeɦu khəŋ⁵⁵ tɕiː⁵⁵ tɕøː³⁵ pe³¹ ( )
337 bat bja ma bje tsi⁵⁵ tsi⁵⁵ kaŋ¹³ po⁵⁵ ka³⁵ me⁵³ loŋ³⁵ pha baŋ
338 magpie skja ga tʂa⁵⁵ ka⁵² cek⁵⁵ tʂha⁵³ ( )
339 crow pho rog kha⁵⁵ ta⁵⁵ / po⁵⁵ ro⁵² ʔɑː⁵⁵ khu⁵³ ʔak pu
340 pheasant bja rgod / ri bja ri¹³ tɕə⁵⁵ ri³⁵ ʑa³⁵ ( )
341 parrot ne tso mɛ̃¹³ ne⁵⁵ / nɛ̃¹³ tso⁵⁵ ne³⁵ tɕo⁵³ / ʔa⁵⁵ ʔo⁵⁵ ne tso
342 turtledove ɦdʑo lo thy¹³ thy⁵² ku⁵⁵ ku⁵⁵ tyː³⁵ ma⁵³ bum ti ti ra
343 woodpecker ( ) py⁵⁵ py⁵⁵ khu⁵⁵ ɕu⁵⁵ to⁵⁵ to⁵⁵ pu⁵³ ( )
344 cuckoo khu bjug tɕha¹³ khu⁵⁵ ju⁵² ke⁵⁵ pu⁵³ piŋ pa ju dʐon
345 peacock rma bja map⁵⁵ tɕa⁵⁵ mar⁵⁵ tɕa⁵³ map dʑa
346 tortoise rus sbal ry¹³ pɛ⁵⁵ kra³⁵ ne⁵³ ( )
347 snake sbrul tʂy¹³ bre:³⁵ bu tɕhi la
348 lizard ( ) kaŋ⁵⁵ ɕi⁵⁵ tʂy¹³ ( ) joŋ li
349 frog sbal ba pɛ¹³ paŋ⁵² biɑ¹³ bɛ:³⁵ pa⁵³ tak tak pa
350 tadpole ȵa rgju sbo leb tɕoŋ⁵⁵ mo⁵⁵ thi⁵⁵ le⁵³ tɕuk tɕuk pa
351 fish ȵa ȵa¹³ ȵa³⁵ ŋa
352 scale ( ) tʂhəp⁵² / ȵə¹³ ri⁵² ȵa³⁵ ra³⁵ sep
353 insect / worm ɦbu pu¹³ kun³⁵ pu⁵³ bu
354 bedbug ɦdre ɕig tʂi¹³ ɕik⁵² dʐe⁵⁵ ɕik⁵³ le be
355 flea ldʑo ba tɕuo¹³ liu⁵⁵ ȵep taŋ
356 louse ɕig ɕi⁵² ɕeʔ⁵³ ɕiŋ
357 nit sro ma tʂo⁵⁵ ma⁵⁵ ʂu⁵³ dʑik taŋ
358 fly sbraŋ nag paŋ¹³ na⁵² / pəŋ¹³ ku⁵⁵ praː⁵³ juŋ bu
359 maggot skjag ɦbu / ɕa ɦbu ɕã⁵⁵ pu⁵⁵ ɕa⁵³ kun³⁵ pu⁵³ luŋ bu
360 mosquito dug sbraŋ / ɦbu luŋ thuk¹³ paŋ⁵⁵ tɕut³⁵ pa⁵³ kaŋ⁵⁵ riŋ³⁵ bu da za / tʂoŋ tɕoŋ
361 spider rgja ka ra tom¹³ dʐe³⁵ tom⁵⁵ roŋ ɕam bu
362 centipede rkaŋ brgja lag brgja kaŋ⁵⁵ ca⁵⁵ lak¹³ ca⁵⁵ tuk³⁵ kun⁵⁵ ( )
363 earthworm ɦbu dmar pu¹³ maː⁵⁵ ȵa⁵⁵ le⁵³ kun³⁵ pu⁵³ jiŋ bu
364 leech dpaɦ po pɛ⁵⁵ pa⁵⁵ ( ) pat pa
365 ant grog ma tʂhoː¹³ ma⁵⁵ ʂuk⁵⁵ pu⁵³ khaŋ dʑi la
366 silkworm dar ɦbu thə̃¹³ pu⁵⁵ ( ) ( )
367 bee sbraŋ ɦbu paŋ¹³ (tʂaŋ¹³) noː¹³ pu⁵⁵ ɕaː⁵⁵ maʔ⁵³ mi zu ma
368 locust ( ) a⁵⁵ tsha⁵⁵ tshak⁵⁵ pa⁵⁵ tʂa³⁵ ma⁵³ ( )
369 dragonfly bla ma ma ni pu¹³ la⁵⁵ ma⁵⁵ mə¹³ ni⁵⁵ tiŋ⁵⁵ se⁵⁵ mɛ³¹ ri ʔa ma
370 butterfly phje ma leb tɕem⁵⁵tɕe⁵⁵ma tɕha⁵⁵ tɕha⁵⁵ me³⁵ loŋ⁵⁵ phen phen ma
371 snail ɦbaɦ koŋ pu¹³ a⁵⁵ra⁵⁵ra / pu¹³ co⁵² ( ) ( )
372 tree ɕiŋ phuŋ / ɕiŋ sdoŋ ɕiŋ⁵⁵ tuŋ⁵⁵ ɕeŋ⁵⁵ ma⁵³ ɕiŋ
373 trunk sdoŋ po toŋ¹³ po⁵⁵ ɕeŋ⁵⁵ sɔk⁵³ ra deŋ
374 branch / twig jal ga jɛ¹³ ka⁵⁵ ʔa⁵⁵ lak⁵³ da ka
375 root rtsa ba tsaː⁵⁵ (tsa⁵⁵ wa⁵⁵) ra³⁵ tsa
376 leaf lo ma lo¹³ ma⁵⁵ lɔ⁵⁵ ma⁵³ ɕa ba
377 flower me tog me¹³ to⁵² min³⁵ thoʔ⁵³ mom naŋ
378 fruit ɕiŋ tog / ɦbras pu ɕiŋ⁵⁵ to⁵² ɕeŋ⁵⁵ toʔ⁵³ se
379 pit / stone tshi gu khəm¹³ tshi⁵² / nəŋ¹³ tsi⁵⁵ bru⁵³ khu luŋ
380 sprout / shoot mju gu tɕəŋ¹³ pu⁵⁵ / ȵu¹³ ku⁵⁵ dʑaŋ³⁵ pa⁵³ tɕo lok pa
381 bud thiɦu thiu⁵⁵ min³⁵ pop⁵³ ( )
382 willow rgja ltɕaŋ ca¹³ tɕaŋ⁵⁵ / tɕəŋ⁵⁵ ɕiŋ⁵⁵ klaŋ³⁵ ɕeŋ⁵⁵ ( )
383 poplar sra ɕiŋ jaː⁵⁵ pa⁵⁵ pa⁵⁵ ma⁵³ ( )
384 fir (China) thaŋ ɕiŋ thaŋ⁵⁵ ɕiŋ⁵⁵ zɔm³⁵ waŋ ɕiŋ
385 pine sgron ɕiŋ thəŋ⁵⁵ ɕiŋ⁵⁵ ʂo⁵⁵ ɕeŋ⁵⁵ ɕuk ɕiŋ naŋ
386 cypress ɕug pa ɕuk⁵⁵ pə⁵⁵ pa⁵⁵ ɕeŋ⁵⁵ ɕuk pa
387 resin / colophony thaŋ tɕhu thəŋ⁵⁵ tɕhu⁵⁵ ɕeŋ⁵⁵ laʔ⁵³ ( )
388 torches (pine) sgron tʂø̃¹³ me⁵⁵ ʂo⁵⁵ pa⁵³ len soŋ
389 bamboo smjug ma ȵuŋ⁵⁵ mə⁵⁵ ȵom³⁵ so
390 cane / vine ɦkhri ɕiŋ tʂhi⁵⁵ ɕiŋ⁵⁵ dʑuŋ³⁵ ru⁵³ men dʑu / pa / tʂhi tsin
391 thorn / splinter ɦtsher ma tshe⁵⁵ ma⁵² tsu⁵³ zu
392 peach kham bu khəm⁵⁵ pu⁵⁵ kle³⁵ leŋ
393 pear li li¹³ li³⁵ toʔ⁵³ li
394 tangerine tsha lu ma tshə⁵⁵lu⁵⁵mə tɕha⁵⁵ lom⁵³ kha por
395 persimmon ɕiŋ thog ʔa ma ɕiŋ⁵⁵ to⁵² a⁵⁵ ma⁵⁵ ( ) ( )
396 grape dgun ɦbrum kũ¹³ tʂum⁵⁵ kun³⁵ dʐum⁵³ ( )
397 chestnut (Chinese) li tsi ( ) ( ) ( )
398 banana (plantain) ( ) tɕhu⁵⁵ ɕiŋ⁵⁵ khu⁵³ min⁵³ lai si
399 sugarcane bu ram ɕiŋ phur¹³ ɕiŋ⁵⁵ pur³⁵ ɕeŋ⁵⁵ kho min
400 walnut star ga tar⁵⁵ ka⁵⁵ tar⁵⁵ ka⁵³ khe
401 crops lo tog lo¹³ to⁵² tøn⁵⁵ tɔʔ⁵³ ton thoʔ
402 foodstuff / grain ɦbru tʂu¹³ ri⁵² pruʔ⁵³ bu daŋ
403 rice (paddy) ɦbras tɕhum⁵⁵ tʂɛ⁵² tem³⁵ bar
404 rice (glutinous) ɦbras tɕhaŋ⁵⁵ tʂɛ⁵² ( ) ( )
405 seed sa bon / son sø̃⁵⁵ tɕu³⁵ li
406 seedling (rice) mju gu tɕaŋ¹³ pa⁵⁵ tɕhau⁵³ ( )
407 ear / spike sȵe ma ȵi⁵⁵ mə⁵⁵ niu⁵⁵ nam naŋ
408 straw (rice) ɦbras sog tʂɛ¹³ so⁵² / tʂɛ¹³ tsa⁵⁵ dem³⁵ soʔ⁵³ ( )
409 rice (unhusked) ɦbru rdog tʂu¹³ to⁵² preʔ³⁵ ( )
410 wheat gro tʂho¹³ kɔ⁵³ boŋ
411 barley so ba soː⁵⁵ / so⁵⁵ wa⁵⁵ ca³⁵ kɔ⁵³ ( )
412 barley (highland) nas nɛ¹³² naʔ³⁵ phe muŋ
413 buckwheat bra bo tʂha¹³ wa⁵⁵ (tʂhoː¹³) prɛː³⁵ mo⁵³ gun tsuŋ / kha la
414 straw (wheat) gro sog sok⁵⁵ ma⁵⁵ / tʂho¹³ so⁵² sɔk⁵³ khaŋ
415 awn of wheat gra ma tʂho¹³ tʂha¹³ ma⁵⁵ tsu⁵³ ( )
416 maize / corn ma smon lo tog ma¹³ mø⁵² lo¹³ to⁵² ʔa⁵⁵ ɕom⁵⁵ ʔa ɕum
417 millet khre tʂhe⁵⁵ tʂhyn⁵³ tse⁵³ jaŋ ra
418 cotton srin bal tʂĩ⁵⁵ pɛ⁵⁵ kam⁵⁵ bɛʔ⁵³ mo ŋan
419 hemp so ma ra dza so⁵⁵ ma⁵⁵ sɔʔ⁵³ dʑa zu
420 vegetable sŋo tshal tshɛ⁵⁵ tshøn⁵⁵ ma⁵³ ( )
421 radish la phug lə¹³ pu⁵² la³⁵ wun⁵⁵ mu le
422 pepper (hot) / chili si pan se⁵⁵ pɛ̃⁵⁵ sɔ⁵⁵ lɔ⁵³ so lo
423 onion / scallion tsoŋ tsoŋ⁵⁵ tsɔŋ⁵⁵ kok pa
424 garlic sgog pa kok¹³ pa⁵⁵ preŋ³⁵ lam
425 ginger sga skja ka¹³ ca⁵⁵ / kə¹³ mu⁵² ka⁵³ sa ga
426 potato ʑog khog ɕo¹³ ko⁵² che⁵³ pa saŋ goŋ
427 melon / gourd kwa kua⁵⁵ kau⁵⁵ ( )
428 pumpkin ( ) nɛ̃¹³ kua⁵⁵ brum³⁵ ɕa⁵³ brum ɕa
429 cucumber ( ) huŋ⁵⁵ kuɑ⁵⁵ na⁵³ kyn⁵³ mam phuŋ
430 pea / bean sran ma tʂɛ̃⁵⁵ ma⁵⁵ ne³¹ min⁵⁵ ( )
431 soya bean sran ma ser po tʂɛ̃⁵⁵ seː⁵⁵ ɕep⁵⁵ le⁵³ li bi
432 bean (broad) rgja sran ma ca¹³tʂɛ̃⁵⁵mə ɕep⁵⁵ ta⁵³ ( )
433 pea sran ma tʂɛ̃⁵⁵ ma⁵⁵ ne³¹ min⁵⁵ bre
434 peanut ba dam pha¹³ tam⁵⁵ ca³⁵ naʔ⁵³ tar⁵⁵ ka⁵³ dʑa tʂe ma
435 sesame tig ɦbru tir⁵⁵ tir⁵⁵ nam dʑur
436 grass rtswa tsa⁵⁵ ŋøn⁵⁵ tsi / ŋon
437 mushroom ɕa mug paŋ⁵⁵ ɕa⁵⁵ / ɕa⁵⁵ mo⁵⁵ ser⁵⁵ ɕa⁵³ wun ba mu
438 fungus (edible) mi rgan rna tɕo moː¹³ ro⁵⁵ mu³ wun⁵⁵ ba mu
439 rice ɦbras tʂɛ¹³² dem³⁵ khu
440 rice (cooked) bzaɦ btɕɦ kha⁵⁵ la⁵² tɔ⁵³ to
441 gruel / porridge ɦbras thug tʂɛ¹³ thu⁵² phu⁵⁵ pu⁵³ thuk pa
442 flour gro ʑib tʂhu¹³ ɕip⁵² len³¹ moʔ⁵³ boŋ bok pi
443 meat ɕa ɕa⁵⁵ ɕa⁵³ ɕa
444 meat (lean) ɕa snag mo ɕa⁵⁵ kam⁵⁵ po⁵⁵ kam⁵⁵ ɕa⁵³ ( )
445 oil (animal) tshil lu num⁵⁵ tshiː⁵⁵ phaʔ⁵³ num⁵⁵ jan
446 oil (vegetable) snum num⁵⁵ num⁵³ si
447 butter mar maː¹³ mar³⁵ mo si / wa si
448 seed of Chinese prickly ash g-jer ma jer⁵⁵ ma⁵⁵ jer⁵⁵ ma⁵³ gi
449 sugar bu ram / sbraŋ phu¹³ rəm⁵⁵ pu³⁵ ram⁵⁵ bu ram
450 egg sgo ŋa ko¹³ ŋa⁵⁵ khaʔ⁵³ lum⁵³ go tham
451 soup khu ba / thaŋ khuo⁵⁵ / thaŋ⁵⁵ khu⁵⁵ wo⁵⁵ ( )
452 alcoholic beverage ʔa rag a⁵⁵ ra⁵² / tɕaŋ⁵⁵ tɕhaŋ⁵³ ju / ʔa raʔ
453 water (boiled) tɕhu ɦkhol tɕhu⁵⁵ khø⁵⁵ tshi⁵³ ɬa⁵⁵ ma⁵³ ( )
454 tea dʑa tɕha¹³ tɕa³⁵ dʑa
455 cigarette / tobacco du wa / tha mag tha⁵⁵ ma⁵² ɕiʔ³⁵ le⁵⁵ tha maʔ
456 medicine sman mɛ̃⁵⁵ man⁵³ man
457 chaff / bran phu mag tʂɛ¹³ ɕỹ⁵⁵ bom³⁵ mo⁵³ hom
458 wheat bran gro lpags tʂho¹³ pa⁵² ʂu⁵⁵ phaʔ⁵³ ( )
459 feed (pig) / pigwash phag lto phak⁵⁵ to⁵⁵ phaʔ⁵³ tɕaʔ⁵³ ( )
460 fodder / feed (horse) tɕhag ta⁵⁵ tɕha⁵² te⁵³ tɕaʔ⁵³ ( )
461 thread skud pa ku⁵⁵ pə⁵⁵ kut⁵⁵ pa⁵³ kut pa
462 cloth ras rɛ¹³² raː³⁵ re
463 silk dar skud thar¹³ ( ) ( )
464 fabric (silk) khruɦu tse tʂhuː¹³ tsi⁵⁵ tʂuk³⁵ tse⁵³ dʐuk tsi
465 fabric (satin) gos tɕhen khø¹³ tɕhẽ⁵⁵ go³⁵ tɕen⁵³ gø tɕhen
466 cloth (woollen) ɦgo snam nəm⁵⁵ pu⁵⁵ thɛ⁵⁵ ma⁵³ go nam
467 clothing / garment gjon pa / gos thuk¹³ lo⁵² peʔ⁵³ kha muŋ
468 collar rliŋ tse khoŋ¹³ ŋa⁵⁵ moŋ³⁵ ka⁵³ ( )
469 sleeve phu thuŋ phu⁵⁵ thuŋ⁵⁵ phu⁵⁵ tuŋ⁵⁵ phu dum
470 button sgro gu thəp⁵⁵ tɕhi⁵⁵ thep⁵³ tɕø⁵³ thep tɕi
471 pants / trousers gu thuŋ khu¹³ thuŋ⁵⁵ tɔr³⁵ ma⁵³ dor ma
472 skirt smad gjogs mɛ⁵⁵ jo⁵² maʔ⁵³ me joʔ
473 cloth (colorful, worn on the head) mgo ras ko¹³ rɛ⁵² ( ) ( )
474 head-cloth / turban mgo ras ko¹³ rɛ⁵² gɔ³⁵ rɛʔ⁵³ ( )
475 hat ʑwa ɕa¹³ mo⁵⁵ bar³⁵ ʑa³⁵ mu khu lum
476 belt / girdle ske rags ke⁵⁵ ra⁵² phe⁵⁵ ku⁵³ thai ma / tɕhu daŋ
477 puttee ȵwa dkris ȵəp⁵⁵ tʂi⁵² ȵap³⁵ tʂiʔ⁵³ kaŋ ri
478 sock / stocking ʔu mu su lu u⁵⁵mu⁵⁵su⁵⁵lu ʔo⁵⁵ ma⁵⁵ sɔ³¹ om su / wa tsi
479 shoe lham / ɦdʑug rta haŋ⁵⁵ ko⁵² dzur³⁵ ta⁵³ bi dar
480 boot lham / ɦdʑug rta jo riŋ haŋ⁵⁵ ko⁵² ju¹³ riʔ⁵³ ɬam⁵⁵ pa⁵³ dʑur ta
481 comb skra ɕad tʂap⁵⁵ ɕɛ⁵² cuk³⁵ ɕeʔ⁵³ nas
482 treasured object / treasure nor bu / rin po tɕhe noː¹³ pu⁵⁵ nor³⁵ pu⁵³ nor bu
483 coral bju ru tɕhi¹³ ru⁵⁵ ( ) dʑu ru
484 earrings rna loŋ / ʔa loŋ a⁵⁵ loŋ⁵⁵ / na⁵⁵ cɛ̃⁵⁵ ʔa⁵⁵ loŋ⁵³ ker / ʔa loŋ
485 necklace / necklet do ɕal ke⁵⁵ tʂaŋ⁵⁵ tʂheŋ⁵⁵ ŋa⁵³ ŋaŋ kor
486 ring tshigs khebs tshiː⁵⁵ ko⁵² dʑuk³⁵ køn⁵⁵ tshai dum
487 bracelet lag gdub lək¹³ tuŋ⁵⁵ ȵa⁵⁵ døn³⁵ tsho
488 blanket (felt) phjiŋ pa tɕhiŋ⁵⁵ pə⁵⁵ ȵɛ⁵⁵ ɕu⁵³ kam ba liŋ / tha ŋa
489 cloth (Tibetan, woollen) spu phrug pu⁵⁵ ru⁵² nam⁵⁵ po⁵³ nam bu
490 pillow sŋas ɦgo ŋɛ̃⁵⁵ ko⁵⁵ ŋaʔ⁵³ khum ta riŋ
491 mat rtsa gdan tsã⁵⁵ pø⁵⁵ / tsa⁵⁵ tɛ̃⁵⁵ ɕi⁵⁵ tse⁵³ tan
492 pad / cushion gdan kha⁵⁵ tɛ̃⁵⁵ ten³⁵ tse⁵³ by den
493 cape (for rain, of straw or palm bark) ( ) tsa⁵⁵ pɛ⁵⁵ tɕaː⁵⁵ kø⁵² tɕhar⁵⁵ piʔ⁵³ bu khur
494 house khaŋ pa khaŋ⁵⁵ pa⁵⁵ chem⁵³ phai
495 roof khaŋ steŋ khaŋ⁵⁵ teŋ⁵⁵ chem⁵⁵ tse⁵³ ( )
496 eaves ge mtɕhu jəp⁵² goŋ³⁵ ka⁵³ ( )
497 foundation rtsig gdan məŋ⁵⁵ ɕi⁵⁵ tsiʔ⁵³ maŋ⁵³ maŋ tsi
498 kitchen thab tshaŋ thəp⁵⁵ tshaŋ⁵⁵ thap⁵⁵ khaŋ⁵⁵ thap tsaŋ
499 building khaŋ pa thoŋ sa tɕan thoː⁵⁵ khaŋ⁵⁵ phaŋ⁵³ ( )
500 upstairs khaŋ thog khoː⁵⁵ kha⁵⁵ phaŋ⁵⁵ tho⁵³ ( )
501 downstairs ɕod ɕø⁵² phaŋ⁵⁵ thi⁵³ ( )
502 warehouse / storehouse baŋ mdzod tsø¹³ khaŋ⁵⁵ tshaŋ⁵⁵ khu⁵³ ( )
503 shed (cow) / fence (ox) ba khaŋ pha¹³ tshaŋ⁵⁵ braŋ⁵³ wa phai
504 pigsty / pen (hog) phag tshaŋ phak⁵⁵ tshaŋ⁵⁵ phaʔ⁵³ tsaŋ⁵³ phak pa tɕur kaŋ / ɕum
505 stable / fence (horse) rta bkag sa / rta ra ta⁵⁵ ra⁵⁵ te⁵³ tsaŋ⁵⁵ ( )
506 sheepfold / pen (sheep) lug bkag sa luk¹³ tshaŋ⁵⁵ / ra¹³ tshaŋ⁵⁵ ra³⁵ tsaŋ⁵⁵ ( )
507 pen (chicken) bja tshaŋ tɕha¹³ tshaŋ⁵⁵ khaʔ⁵³ tsaŋ⁵⁵ ( )
508 brick sa phag so⁵⁵ pa⁵² sa⁵⁵ paʔ⁵³ ( )
509 tile wa tsa¹³ lep⁵² tap³⁵ ma⁵³ ( )
510 wall (earthen, cob wall / stone) gjaŋ / rtsig pa chaŋ¹³ / to¹³ tsi⁵² tsik⁵⁵ pa⁵³ sa dʑaŋ / tsik pa
511 wood / log ɕiŋ ɕiŋ⁵⁵ ɕeŋ⁵⁵ ɕiŋ
512 plank / board spaŋ leb / ɕiŋ leb ɕiŋ⁵⁵ lep⁵² / ɕiŋ⁵⁵ paŋ⁵⁵ paŋ⁵⁵ lem⁵³ phaŋ lem
513 pillar / column ka ba kaː⁵⁵ kɔː⁵⁵ ka wa
514 door sgo ko¹³ kɔ⁵³ ko
515 threshold sgo them / them pa them⁵⁵ pa⁵⁵ then³⁵ pa⁵³ ko them paŋ
516 door (front) / door (entrance) rgjal sgo cɛ¹³ ko⁵⁵ / ɕuŋ¹³ ko⁵⁵ cɛː³⁵ kɔ⁵³ ( )
517 window sge khuŋ ki¹³ khuŋ⁵⁵ kaː⁵⁵ ruŋ ko tɕuŋ
518 beam (of building) gduŋ ma tuŋ¹³ mə⁵⁵ tuŋ³⁵ ma⁵³ duŋ ma
519 rafter (of building) ltɕam tɕham⁵⁵ / tɕəm⁵⁵ ɕiŋ⁵⁵ ( ) tɕam
520 flight of steps rdo skas top¹³ ca⁵² tɕa⁵³ dos taŋ
521 fence (bamboo / twig) sgo ra ra¹³ koː⁵⁵ ( ) re daŋ
522 garden (plot) ldum ra tum¹³ rə⁵⁵ kor⁵⁵ ra⁵³ tɕhur
523 thing dŋos po / tɕa lag tɕa⁵⁵ la⁵² / ŋø⁵⁵ ri⁵² tɕa⁵⁵ laʔ⁵³ no tsaŋ
524 table sgrog tʂok¹³ tse⁵⁵ tʂɔk⁵⁵ tse⁵³ dʐok tsi
525 stool / bench rkub bkjag kup⁵⁵ ca⁵² kup⁵⁵ caʔ⁵³ ( )
526 bed ȵal khri ȵɛ¹³ tʂhi⁵⁵ tan³⁵ tʂhi⁵³ ȵe tʂhi
527 chest / box / trunk sgam kam¹³ tɕha³⁵ kam³⁵ dʐom / gam
528 cupboard / cabinet sgam sgrom tɕha⁵⁵ kam⁵⁵ ( ) dʐom / gam
529 box / case sgam tɕhuŋ kəm¹³ tɕhuŋ⁵⁵ ( ) dʐom / gam
530 soap dag bjed ji¹³ tsi⁵⁵ jik³⁵ tse⁵³ jy tsi
531 mirror ɕal sgo ɕeː⁵⁵ / ɕeː⁵⁵ ko⁵⁵ ɕe⁵⁵ ko⁵³ me loŋ
532 broom phjags ma tɕhaː⁵⁵ ma⁵⁵ tɕhap⁵⁵ tham⁵⁵ braŋ phak tsam
533 light / lamp bʑu mar tʂø̃¹³ me⁵⁵ / ɕu¹³ maː⁵⁵ ʑu³⁵ mar³⁵ ga tsa
534 firewood ɦbud ɕiŋ mi¹³ ɕiŋ⁵⁵ me³⁵ ɕeŋ⁵³ ɕiŋ
535 charcoal (live) me khrob so⁵⁵ la⁵⁵ so⁵⁵ la⁵³ khos
536 flint me rdo me¹³ to⁵⁵ tɕak⁵⁵ ta⁵⁵ ( )
537 tinder spra ba tʂa⁵⁵ wa⁵⁵ ( ) ( )
538 steel (for flint) me ltɕags / me tɕha me¹³ tɕa⁵² me³⁵ tɕhaʔ⁵³ me tɕha
539 match mu zi mu¹³ si⁵⁵ tsak⁵⁵ tʂa⁵³ tsak tʂa
540 torch dpal ɦbar pɛ̃⁵⁵ paː⁵⁵ me³⁵ ju⁵³ len soŋ
541 joss stick / incense spos pø⁵² lim³⁵ po⁵³ pos
542 garbage / rubbish gad sȵigs khɛ¹³ ȵi⁵² ke³⁵ ro⁵³ ɕum
543 dye (stuff) tshos tshø⁵² tɕhø⁵³ tɕha⁵³ tshon
544 stove (cooking) / range (kitchen) thab thəp⁵² thap⁵³ thap
545 wok (large, iron) / pan khro laŋ⁵⁵ ŋa⁵⁵ / tʂho⁵⁵ tʂhɔ⁵³ laŋ⁵⁵ tʂho
546 wok (frying) tshal slaŋ tshɛ⁵⁵ laŋ⁵⁵ he⁵⁵ laŋ⁵⁵ tʂho laŋ
547 lid / cover kha gtɕod khəp⁵⁵ tɕø⁵² kha⁵⁵ tɕøn⁵⁵ buŋ naŋ
548 steamer (of bamboo, for food) tʂin luŋ moː¹³ tʂu⁵⁵ / tʂĩ⁵⁵ luŋ⁵⁵ tʂe⁵⁵ luŋ⁵⁵ ( )
549 knife gri tʂhi¹³ chau⁵³ tɕho waŋ
550 handle (of a knife) gri ju tʂhĩ¹³ ko⁵⁵ ju³⁵ pa⁵³ ( )
551 ladle za ru sə¹³ ru⁵⁵ zer³⁵ ku⁵³ tɕoʔ kar pa
552 spoon thur ma thu⁵⁵ maː⁵⁵ ther⁵⁵ ma⁵³ lem
553 bowl dkar jol kaː⁵⁵ jø⁵⁵ / phoː⁵⁵ pa⁵⁵ kur³⁵ ku⁵³ gur bu / ka ju
554 plate / dish tha spag ter¹³ ma⁵⁵ teː³⁵ tse⁵³ der ma
555 chopsticks khoɦo rtse / za thur khoː⁵⁵ tse⁵⁵ khø⁵⁵ tse⁵³ za dum
556 bottle ɕel dam ɕeː⁵⁵ tam⁵⁵ ɕe⁵⁵ tam⁵³ ɕe tam
557 pot / jar / tin rdza ma ti¹³² / tɕhu⁵⁵ təm⁵⁵ ka⁵⁵ ra⁵⁵ ( )
558 jar (earthen) tɕhaŋ ban tsa¹³ pɛ̃⁵⁵ / tɕhu⁵⁵ pɛ̃⁵⁵ dza³⁵ ma⁵³ ( )
559 kettle / pot huɦu huː⁵⁵ khu⁵⁵ ti⁵³ ( )
560 vat / jar tɕhu snod tsa¹³ ma⁵⁵ ku³⁵ kyt⁵³ ɕa³¹ ( )
561 bucket tɕhu zom tɕhu⁵⁵ som⁵⁵ zɔm³⁵ ri zaŋ
562 tray (wooden) gʑoŋ pa ɕoŋ¹³ pa⁵⁵ ʑuŋ³⁵ paʔ⁵³ kho lom
563 hoop / band dkris ɕɛ̃⁵⁵ ɕan⁵⁵ mer
564 ladle (gourd) / dipper (wooden) skjogs co⁵² tɕoʔ⁵³ tɕhoŋ
565 trivet rkaŋ gsum kəŋ⁵⁵ sum⁵⁵ lek⁵³ tham⁵³ ( )
566 tongs (fire) skam pa me¹³ kam⁵⁵ kam⁵⁵ pa⁵³ me tɕha
567 tube (bamboo) for blowing on a fire sbud pa pi¹³ pə⁵⁵ ( ) ( )
568 section of bamboo used as container smjug ril ȵuŋ⁵⁵ toŋ⁵⁵ ( ) ka ɕan / pa laŋ
569 piece of cloth with straps for carrying a toddler gja luŋ cəp¹³ tha⁵² ( ) ( )
570 steelyard / scales rgja ma ca¹³ ma⁵⁵ ʂaŋ³⁵ dʑa ma / por
571 container for measuring grain (=1 decaliter) ɦbo po¹³ bɔ³⁵ ba
572 container (measuring, 1-liter-volume) bre tʂhe¹³ pre³⁵ bre
573 money dŋul ŋy⁵⁵ pɛː⁵⁵ ɕa⁵³ ( )
574 capital / principal ma rtsa ma¹³ tsa⁵⁵ ma³⁵ tsa⁵³ ma tsa
575 goods / merchandise tshoŋ zog / zog tshoŋ⁵⁵ so⁵² tshoŋ⁵⁵ zoʔ⁵³ tshoŋ zoʔ
576 interest (financial) skjed ka ce⁵⁵ ka⁵⁵ khep⁵³ saŋ⁵⁵ tɕeʔ
577 ruler (measure) khre rtse tʂhe⁵⁵ tse⁵⁵ tʂhi⁵⁵ tse⁵³ thik ɕiŋ
578 needle khab khəp⁵² khɔm⁵³ kham
579 awl ɦbug ȵuŋ⁵⁵ ku⁵⁵ ȵuŋ⁵⁵ po⁵³ ȵuŋ
580 nail / tack ltɕags ɦdzer tɕak⁵⁵ seː⁵⁵ zer³⁵ zer
581 scissors dʑem tse tɕhem¹³ tse⁵⁵ tɕem³⁵ tse⁵³ gem tsi
582 ladder skas kɛ̃⁵⁵ tsa⁵⁵ tɕa⁵⁵ thi⁵³ re ŋan
583 umbrella ȵi gdugs tɕhaː⁵⁵ tu⁵² / ȵi¹³ tu⁵² ȵi³⁵ duʔ⁵³ ȵin duʔ
584 lock sgo ltɕags kõ¹³ tɕa⁵² kɔ⁵³ tɕak⁵³ de mi
585 key lde mig ti¹³ mi⁵² ti³⁵ min⁵³ de mi zu
586 rod / stick rgjug pa cuk¹³ pa⁵² / juk⁵⁵ pə⁵⁵ cuk⁵⁵ paʔ⁵³ dʑuk paŋ
587 wheel ɦkhor lo khoː⁵⁵ lo⁵⁵ khor⁵⁵ lo⁵⁵ khorlo
588 saddle rta sga tɛ⁵⁵ ka⁵⁵ tɛː⁵⁵ che⁵³ ga
589 halter / bridle thur ɦgo thoŋ⁵⁵ ko⁵⁵ thyn⁵⁵ gɔ⁵³ ( )
590 bellyband glo lo⁵⁵ te⁵³ lo⁵⁵ lo thaʔ
591 bit (for horse) srab tə⁵⁵ tʂəp⁵² tsap⁵³ tʂap
592 stirrup job jəp¹³² ʑop³⁵ jop
593 horseshoe rmig ltɕags mik⁵⁵ tɕa⁵² miʔ⁵³ tɕaʔ⁵³ mik tɕaʔ
594 manger bres phe¹³² / təp⁵⁵ pe⁵² tʂe³⁵ kɔ⁵³ thoŋ gor
595 crupper-strap smed mɛ⁵² mɛʔ⁵³ li⁵³ ( )
596 reins srab mdaɦ thuŋ⁵⁵ ta⁵² / tʂam⁵⁵ ta⁵⁵ tsap⁵⁵ thaʔ⁵³ ( )
597 whip rta ltɕag tɛ⁵⁵ tɕɑ⁵² tɛː⁵⁵ tɕaʔ⁵³ ( )
598 rack (pack) rgjab hgel bjed tho¹³ po⁵⁵ ( ) ( )
599 yoke gȵaɦ ɕiŋ ȵə⁵⁵ ɕiŋ⁵⁵ ȵe⁵⁵ ɕeŋ⁵⁵ ȵa ɕiŋ
600 ring in cow’s nose used to lead it about sna gtɕu nɛ̃⁵⁵ tɕu⁵⁵ na⁵⁵ dʑuʔ⁵³ ( )
601 string (oxhide) ɦbreŋ pa tɕhə¹³ luŋ⁵⁵ pu⁵⁵ thaʔ⁵³ ( )
602 boat / ship gru tʂhu¹³ tʂu³⁵ dʐu / ko wa
603 raft gduŋ gru tʂu¹³ siŋ⁵² / ɕiŋ⁵⁵ tʂu⁵⁵ ɕen⁵⁵ pa⁵³ pan
604 tool lag tɕha lak¹³ tɕa⁵⁵ laʔ³⁵ tɕaʔ⁵³ lak tɕha
605 axe sta re tə⁵⁵ ri⁵⁵ tha⁵⁵ ri⁵³ biŋ ra
606 hammer tho ba thoː⁵⁵ tho⁵⁵ wa⁵⁵ thoŋ
607 chisel gzoŋ soŋ¹³ / suŋ¹³ ku⁵⁵ tiu⁵³ ta
608 saw sog le soː⁵⁵ le⁵⁵ sɔː⁵⁵ li⁵³ so li
609 drill / auger gsor tɕak⁵⁵ soː⁵⁵ sor⁵⁵ sor
610 file (tool) sog rdar sak⁵⁵ taː⁵⁵ zoŋ³⁵ ri ti
611 plane (tool) ɦbur len pur¹³ lẽ⁵⁵ pɛː³⁵ len⁵⁵ bu li
612 marker (ink, carpenter’s) thug tɕhas thik⁵⁵ pum⁵⁵ thi⁵⁵ por⁵⁵ ( )
613 glue / gum spjin piŋ⁵⁵ piŋ⁵⁵ pin
614 plow thoŋ gɕol / thoŋ pa thoŋ⁵⁵ ɕø⁵⁵ / ɕø⁵⁵ thoŋ⁵⁵ ɕøː⁵⁵ tɕa pa
615 plowshare thoŋ ltɕags thoŋ⁵⁵ tɕa⁵² / ɕø⁵⁵ tɕa⁵² ɕøː⁵⁵ tɕaʔ⁵³ thoŋ pa
616 rake ɕal ɕa⁵⁵ la⁵⁵ ɕeŋ⁵⁵ tʂe⁵³ ( )
617 hoe ɦdʑor tɕuo¹³ o³⁵ ŋa⁵³ ko da
618 pole (carrying / shoulder) ( ) tʂhək⁵⁵ cu⁵² / tʂhək⁵⁵ ɕiŋ⁵⁵ puŋ⁵⁵ tɕu⁵³ ( )
619 rope / string thag pa thak⁵⁵ pa⁵⁵ thek⁵⁵ pa⁵³ do
620 wedge ɕiŋ ɦdzer ɕiŋ⁵⁵ seː⁵⁵ ɕeŋ⁵⁵ zer³⁵ sap
621 grip / handle ju ba tsĩ¹³ sə⁵⁵ / tɕu¹³ luŋ⁵⁵ luŋ³⁵ gaŋ tɕi
622 basket carried on the back ( ) leː⁵⁵ ko⁵² tøn⁵⁵ gur⁵³ roŋ
623 fertilizer / manure lud ly¹³² løn⁵⁵ ʑaʔ
624 sickle zo ra soː¹³ ra⁵⁵ ŋaː³⁵ zɔr³⁵ so ra
625 conduit (open, for water) wa wa¹³ juo⁵⁵ / wa¹³ kha⁵⁵ pu⁵³ ( )
626 trip-hammer for hulling rice tɕhu ɦkhor tu¹³ tỹ⁵⁵ tshum⁵³ ku⁵³ tok tsi luŋ / ȵi doŋ
627 mortar sgog gtun tu¹³ tỹ⁵⁵ tshum⁵³ lu / tok tsi
628 pestle rdo lo tỹ⁵⁵ riː⁵⁵ / ɕiŋ⁵⁵ tỹ⁵⁵ gi³⁵ tum⁵³ tok tsi luŋ / ȵi doŋ
629 sieve / sifter tshags tʂhø⁵⁵ tsha⁵² se³⁵ ma⁵³ tɕher khaŋ
630 fan (winnowing) ( ) khɛ¹³ nø⁵² tsha⁵⁵ ma⁵³ ( )
631 millstones mtɕhig / tɕhu ɦkhor ta⁵² tshi⁵³ thaʔ⁵³ raŋ thaŋ / tɕhu kor
632 loom ɦthag khri thək⁵⁵ tʂhi⁵⁵ thaː⁵⁵ tʂi⁵³ kan tɕha
633 chopper sta re / ɕin gtɕod bjed tshɛ⁵⁵ toː⁵⁵ ɕeŋ⁵⁵ chau⁵³ ʔap ɕaʔ
634 sheath / scabbard gri ɕubs tʂhi¹³ ɕup⁵² ɕup⁵³ ɕum
635 gun / rifle me mdaɦ mẽ¹³ ta⁵⁵ me³⁵ da³⁵ mem da / men da
636 bow (for arrow) gʑu ɕu¹³ li³⁵ li
637 arrow mdaɦ ta¹³ bla⁵³ mi / per min / tɕam ma
638 snare / trap rȵi ȵi⁵⁵ maŋ³⁵ kha ɕoŋ
639 trap / pitfall rȵi doŋ ( ) ȵuʔ⁵³ sa waŋ
640 gunpowder rdzas me¹³ tsɛ⁵² tsɛʔ³⁵ dzai
641 poison / toxin dug thu¹³² tuk³⁵ duʔ
642 net dra ba tʂhaː¹³ (tʂha¹³ wa⁵⁵) ȵa³⁵ rɛː⁵⁵ ( )
643 character / word ji ge ji¹³ ki⁵⁵ ji³⁵ ci⁵³ ji gi
644 letter jige / phrin jig ji¹³ ki⁵⁵ ji³⁵ ci⁵³ ji gi
645 painting ri mo ri¹³ mu⁵⁵ pri³⁵ ma⁵³ ( )
646 book dpe tɕha pe⁵⁵ tɕha⁵⁵ tep³⁵ tɕha⁵³ dep / pe tɕha
647 paper ɕog bu ɕu⁵⁵ ku⁵⁵ ɕɔk⁵⁵ ɕo⁵³ ɕo gu
648 pen (writing instrument) pir / smju gu ȵu⁵⁵ ku⁵⁵ ȵuk⁵⁵ ku⁵³ ȵu gu
649 ink (Chinese) snag tsha nak⁵⁵ tsha⁵⁵ nak⁵⁵ tsha⁵³ nak tsi
650 learning / knowledge jon tan jø̃¹³ tɛ̃⁵⁵ jøn⁵⁵ ten⁵⁵ ( )
651 speech / words skad tɕha / ŋag kɛ⁵⁵ tɕha⁵⁵ man⁵⁵ kak ko
652 story kha dpe / sgruŋ tʂum¹³ dʐum³⁵ tam
653 proverb / saying gtam dpe tam⁵⁵ pe⁵⁵ tam⁵⁵ pɛ⁵³ tam pe
654 joke / jest kha mtshar tɛ̃⁵⁵ ɕi⁵² gen³⁵ tar⁵⁵ ( )
655 riddle gab tshig khəp¹³ tshi⁵² kap⁵³ tshiʔ⁵³ khar
656 song gʑas lu⁵⁵ ɕɛ⁵² / ɕɛ¹³² ʑɛʔ³⁵ ŋaŋ
657 dance ʑabs bro ɕəp¹³ ro⁵⁵ ɕap³⁵ ro⁵³ bro
658 chess mig mar miŋ⁵⁵ ma⁵² tɕhi³⁵ ( )
659 drum rŋa ŋa⁵⁵ ŋa⁵³ dʐam par / gu
660 gong ɦkhar rŋa khaː⁵⁵ ŋa⁵⁵ khar⁵⁵ ŋa⁵³ khar ŋa
661 cymbals sbug tɕhal siː⁵⁵ ȵɛ̃⁵⁵ pop³⁵ tɕen⁵⁵ re muŋ
662 chime tɕoŋ tɕoŋ⁵⁵ tʂuŋ⁵⁵ ( )
663 flute (bamboo) phred gliŋ tʂhi⁵⁵ liŋ⁵⁵ tʂhi⁵⁵ liŋ⁵⁵ nam bu luŋ / nam ruŋ
664 flute (bamboo, vertical) gliŋ bu liŋ⁵⁵ ku⁵⁵ ca³⁵ liŋ⁵⁵ nam bu luŋ / nam ruŋ
665 instrument (two-stringed, bowed) hu ɦu tɕhin huː⁵⁵ tɕhĩ⁵⁵ pi⁵⁵ paŋ⁵⁵ pi waŋ
666 bell dril bu thir⁵⁵ / tʂhiː¹³ pu⁵⁵ dʐi³⁵ pu⁵³ dʐi bu
667 horn (woodwind) duŋ / rgja gliŋ cə¹³ liŋ⁵⁵ / thuŋ¹³ la⁵⁵ pa⁵³ ca³⁵ liŋ⁵⁵ ( )
668 celestial being draŋ sroŋ / lha ɬa⁵⁵ ɬa⁵⁵ mo⁵³ ɬa
669 ghost / spirit ɦdre toŋ¹³ tʂe⁵⁵ / tʂe¹³ tyʔ³⁵ don
670 spirit (evil) / demon bdud ty¹³² tyʔ³⁵ mo⁵³ ( )
671 god of rain / Dragon King klu lu⁵⁵ cɛ⁵⁵ / ɬa⁵⁵ lu⁵⁵ ( ) ( )
672 Buddha saŋs rgjas saŋ⁵⁵ cɛ⁵² ku⁵³ ɬa⁵⁵ saŋ dʑeʔ
673 soul / spirit bla la⁵⁵ / nam⁵⁵ ɕe⁵² nam⁵⁵ ɕi⁵³ nam ɕe
674 fortune / luck bsod bde / rluŋ rta luŋ⁵⁵ tə⁵⁵ / so⁵⁵ te⁵⁵ loŋ⁵⁵ ŋa⁵³ luŋ taʔ
675 strength (physical) ɕugs ɕu⁵² ɕuk⁵³ ɕuʔ
676 idea / opinion bsam tshul səm⁵⁵ tshy⁵⁵ səm⁵⁵ taʔ⁵³ ( )
677 matter / affair bja ba / las ka lɛ¹³ ka⁵⁵ / lɛ¹³ tø̃⁵⁵ lɛ³⁵ tyn⁵⁵ lai
678 means / solution thabs / thabs lam thəp⁵² / thəp⁵⁵ ɕi⁵² thap⁵³ ɕiʔ⁵³ thap ɕeʔ
679 temper rgju dag cu¹³ ta⁵² / ɕiː⁵⁵ kə⁵⁵ nam⁵⁵ dʑur⁵⁵ dʑu daʔ
680 news / message brda / gsar ɦgjur səŋ⁵⁵ cuː⁵⁵ nɛ³⁵ tɕyʔ⁵³ ser⁵⁵ ro⁵³ ( )
681 mark / sign rtags ta⁵² taʔ⁵³ ja³⁵ taʔ
682 birthday skjes skar ce⁵⁵ kaː⁵⁵ ( ) ( )
683 life / livelihood ɦtsho ba tsho⁵⁵ wa⁵⁵ tsho⁵⁵ wa⁵³ tsho wa
684 gift / present lag rtags pu¹³ wə⁵⁵ / py¹³ tshɛ̃⁵⁵ ( ) taŋ
685 age lo lo¹³ tyʔ³⁵ rap⁵³ ȵiŋ
686 surname / name (family) rus miŋ ry¹³ miŋ⁵⁵ meŋ³⁵ ( )
687 name miŋ miŋ¹³ meŋ³⁵ miŋ
688 pain / agony sdug bsŋal tu¹³ ŋɛ⁵⁵ ȵa³⁵ lɛː⁵⁵ du ŋel
689 mistake / error nor ɦkhrul cø̃⁵⁵ tɕha⁵⁵ / nũ¹³ tʂhy⁵⁵ nɔr³⁵ tʂhy⁵⁵ nor tʂhy
690 danger ȵen ka ȵẽ¹³ ka⁵⁵ tɕha⁵⁵ cen⁵³ neŋ ga
691 difference / distinction dbje ba / khjad par chɛ⁵⁵ paː⁵⁵ khe⁵⁵ pa⁵³ khe par
692 part / portion / share skal wa ka⁵⁵ la⁵⁵ ( ) ( )
693 gap / crevice bar gseŋ siŋ⁵⁵ ( ) rup
694 crack / rift / fissure gas srubs khɛ¹³ sup⁵² / seː⁵⁵ ka⁵⁵ ce³⁵ ne³¹ rup
695 mark / trace / track rdʑes ɕul tɕi¹³ ɕy⁵⁵ tɕe⁵³ ɕy
696 dregs / sediment sȵigs ma ro¹³ to⁵⁵ / ȵi⁵² tor³⁵ ro⁵³ so ka raŋ
697 shape / appearance bzo lta nam⁵⁵ pa⁵⁵ / sop¹³ ta⁵⁵ dʐa³⁵ po⁵³ zop ta
698 shadow grib ma tʂhim¹³ na⁵² maŋ³⁵ mo⁵³ joŋ
699 dream rmi lam ȵiː⁵⁵ ləm⁵⁵ mi³¹ pren⁵⁵ moŋ ɕi
700 advantage / benefit dge mtshan / phan jon phɛ̃⁵⁵ pa⁵⁵ tɕho⁵⁵ le³¹ phan toʔ
701 use spjod sgo phɛ̃⁵⁵ tho⁵² / tø⁵⁵ ko⁵⁵ tɕhø⁵⁵ ne³¹ phan to
702 color tshos mdog to¹³ kha⁵⁵ / to¹³² tɕhøʔ⁵³ kha doʔ
703 direction / orientation phjogs khap⁵⁵ tɕho⁵² tɕhɔʔ⁵³ tɕhoʔ
704 east ɕar ɕaː⁵⁵ / ɕaː⁵⁵ tɕho⁵² ɕar⁵⁵ ɕar
705 south lho ɬo⁵⁵ / ɬo⁵⁵ tɕho⁵² ɬɔ⁵³ ɬo
706 west nub nup¹³ tɕho⁵² / nup¹³² nup³⁵ nup
707 north bjaŋ tɕhaŋ¹³ / tɕhaŋ¹³ tɕho⁵² tɕaŋ³⁵ dʑaŋ
708 middle dbus / dkjil ciː⁵⁵ / par¹³ pun³⁵ tɕham
709 side ɦgram / ɦkhris tʂam¹³ / ȵẽ¹³ tʂam⁵⁵ tsham⁵³ re
710 left g-jon jø̃⁵⁵ jøn⁵⁵ mi ȵuŋ / pe ȵuŋ
711 right g-jas jɛ⁵² jɛː⁵⁵ la ȵuŋ
712 front mdun tỹ¹³ / ŋɛ̃⁵⁵la na⁵⁵ le³¹ gup
713 back mdʑug cəp¹³² / tɕe¹³² ʑu³⁵ le³¹ tshiŋ
714 outside phji tɕhi⁵⁵ / tɕhi⁵⁵ lo⁵² tɕhin⁵³ tɕhi
715 inside naŋ naŋ¹³ / naŋ¹³ lo⁵² neŋ³⁵ naŋ
716 corner / angle zur suː¹³ zur³⁵ zur
717 point / tip rtse tse⁵⁵ mo⁵⁵ tse⁵³ thuŋ
718 edge / rim / margin mthaɦ mu¹³ thə⁵⁵ / tha⁵⁵ tsham⁵⁵ le³¹ ( )
719 surroundings ɦkhor jug kor⁵⁵ ju⁵² / ȵẽ¹³ təp⁵² kor⁵⁵ ro⁵³ khor
720 vicinity / nearby ȵe ɦdabs ȵẽ¹³ tʂam⁵⁵ ca³⁵ cøn⁵³ re
721 boundary line / demarcation line sa mtshams sã⁵⁵ tsham⁵² / tsham⁵⁵ thi⁵² sa⁵⁵ tsam⁵³ sa tsham
722 upper part of / upper reaches phu / stod ta⁵² / tø⁵² tse⁵³ thoʔ⁵³ tho la
723 lower part of / lower reaches mdaɦ / smad mɛ⁵² / thuː⁵⁵ ɕur³⁵ thoʔ⁵³ jo la
724 on (the table) sgaŋ / steŋ kaŋ¹³la jar⁵⁵ thuŋ
725 under (the table) ɦog o¹³²la(wo¹³²la) mar⁵⁵ phraŋ
726 in (the sky) (gnam) sgaŋ khuŋ¹³lə khu⁵³ ( )
727 under (the sky) ɦog o¹³²la(wo¹³²la) po³¹ ( )
728 on (the wall) ŋos (la) təp¹³²la khu⁵³ ( )
729 on top (of the roof) rtse la tse⁵⁵la tse⁵³ ka³¹ thuŋ
730 at the bottom of (a hill) (la) rtsa ɕø⁵² ( ) ( )
731 over / above jan tɕhad jɛ̃¹³ tɕhɛ⁵² / khoŋ¹³la ( ) ga ten
732 below / under man tɕhad mɛ̃¹³ tɕhɛ⁵² / ɕam⁵²la ( ) doŋ ten
733 upwards jar jaː¹³ jur⁵⁵ ga
734 downwards mar maː¹³ mur⁵⁵ doŋ
735 upper half of the body khog stod ly¹³ tø⁵² tøʔ⁵³ khok tøʔ
736 lower half of the body khog smad ly¹³ mɛ⁵² mɛʔ⁵³ khok meʔ
737 time dus skabs / dus tshod thy¹³ tshø⁵² tyʔ³⁵ tsøʔ⁵⁵ dy tshøʔ
738 today de riŋ thə¹³ ri⁵² (thi¹³ rĩ⁵⁵) ta³¹ ɕi⁵³ thi noŋ
739 yesterday kha saŋ kheː⁵⁵ sə⁵⁵ daŋ³⁵ ʔi ȵiŋ
740 day before yesterday kha ȵin mo kha⁵⁵ saŋ⁵⁵ / khə⁵⁵ ȵĩ⁵⁵ tek³⁵ ɕim⁵³ ʔi ȵiŋ zoŋ
741 three days ago kha gʑes ȵin ka khy¹³ ȵĩ⁵⁵ ȵe⁵⁵ ɕim⁵³ ( )
742 tomorrow saŋ ȵin səŋ⁵⁵ ȵĩ⁵⁵ na³¹ neŋ⁵⁵ nam niŋ
743 day after tomorrow gnaŋ ȵiŋ naŋ⁵² ȵĩ¹³kə naː³⁵ thiʔ⁵³ jim roŋ
744 three days from now gnam jaŋ ȵin ɕe¹³² ȵĩ¹³kə naː³⁵ thiʔ⁵³ ma³¹ ɕim roŋ
745 tonight do dgoŋ / do nub tho¹³ koŋ⁵² tᴀ³¹ ɕi⁵⁵ nɔm⁵³ thi noŋ ȵe ri
746 tomorrow night / evening saŋ dgoŋ / saŋ nub saŋ⁵⁵ koŋ⁵² naː³⁵ neŋ⁵⁵ nɔm⁵³ ʔi ȵiŋ ȵe ri
747 yesterday evening / last night kha nub / mdaŋ dgoŋ taŋ¹³ koŋ⁵² daŋ³⁵ nɔm⁵³ nam niŋ ȵe ri
748 day (time) ȵin mo ȵĩ¹³ mu⁵⁵ ȵin³⁵ kuŋ⁵⁵ ŋap ka
749 morning ʑogs pa ɕo¹³ kɛ⁵² nam⁵⁵ ɕe⁵³ wun
750 noon ȵin dgoŋ ȵĩ¹³ kuŋ⁵⁵ ȵin³⁵ kuŋ⁵⁵ ŋam je naŋ
751 dusk / twilight mun rub / sa rub sa⁵⁵ sø⁵² do³⁵ koŋ⁵⁵ sa søʔ / sa tshøʔ
752 night, at / evening, in the dgoŋ dag koŋ¹³ ta⁵² / koŋ¹³ ŋø⁵² ȵen³⁵ ne³¹ ȵe ri
753 night, at mtshan mo tshɛ̃⁵⁵ mo⁵⁵ jøʔ³⁵ pu⁵³ bi naŋ
754 midnight nam phjed nam¹³ tɕhe⁵² jø³⁵ tsem³¹ binaŋ do
755 year of the mouse bji ba tɕhi¹³ tɕi³⁵ pu⁵³ wu³¹ dʑi wa
756 year of the ox glaŋ laŋ⁵⁵ laŋ⁵⁵ wu³¹ laŋ
757 year of the tiger stag ta⁵² taʔ⁵³ wu³¹ taʔ
758 year of the rabbit jos jø¹³² re³⁵ koŋ⁵⁵ wu³¹
759 year of the dragon ɦbrug tʂu¹³² bruʔ⁵³ wu³¹ bruʔ
760 year of the snake sbrul tʂy¹³ breː⁵⁵ wu³¹ bry
761 year of the horse rta ta⁵⁵ te⁵³ wu³¹ ta
762 year of the ram lug lu¹³² jeŋ³⁵ wu³¹ lu
763 year of the monkey sprel tʂeː⁵⁵ pra⁵³ wu³¹ tʂe wu
764 year of the chicken bja tɕha¹³ khaʔ⁵³ wu³¹ dʑa
765 year of the dog khji chi⁵⁵ chi⁵³ wu³¹ khi
766 year of the pig phag pha⁵² ( ) phaʔ
767 animals (twelve) representing the twelve years lo rtags lop¹³ ta⁵² min⁵⁵ wu³¹ lo
768 date (time) tshes tshe⁵⁵ pa⁵⁵ tshe⁵³ pa⁵³ ŋam
769 day (first of lunar month) tshes gtɕig tshe⁵⁵ pa⁵⁵ tɕi⁵² tshe⁵³ theʔ⁵³ tshe thor
770 day (second of lunar month) tshes gȵis tshe⁵⁵ pa⁵⁵ ȵiː⁵⁵ tshe⁵³ nai³⁵ tshe ȵik tsiŋ
771 month zla ba ta¹³ wa⁵⁵ le⁵³ da wa / la ȵi
772 January zla ba daŋ po ta¹³ wa⁵⁵ thaŋ¹³ ko⁵⁵ le⁵³ theʔ⁵³ bruʔ da / da wa daŋ pa
773 February zla ba gȵis pɑ ta¹³ wa⁵⁵ ȵiː⁵⁵ pə⁵⁵ le⁵³ nai³⁵ bry da / da wa ȵipa
774 beginning of a month zla stod ta¹³ tø⁵² / tshe⁵⁵ ɕaː⁵⁵ le⁵⁵ thøn⁵³ ( )
775 middle of a month zla dkjil tə¹³ ciː⁵⁵ le⁵⁵ tɕi⁵³ ( )
776 end of a month zla mdʑug təm¹³ tɕu⁵² / təp¹³ ɕu⁵² le⁵⁵ ma⁵³ ( )
777 year lo lo¹³ niŋ⁵⁵ ȵiŋ
778 this year da lo tha¹³ lo⁵⁵ ta³¹ niŋ⁵⁵ da riʔ
779 last year na niŋ nə¹³ ȵĩ⁵⁵ / tə¹³ ȵĩ⁵⁵ na³¹ niŋ⁵⁵ jaŋ then
780 year before last gʑes niŋ lo ɕe¹³ ȵi⁵⁵ lo¹³ ti³¹ niŋ⁵⁵ zuŋ then
781 next year saŋ lo saŋ⁵⁵ lo⁵⁵ / ty¹³ saŋ⁵⁵ nap⁵³ te⁵⁵ ra³⁵ so ŋan
782 year after next gnaŋs lo naŋ⁵⁵ lo⁵⁵ ti³⁵ thøn⁵³ ɕi ŋan
783 past, in the sŋa mo ŋɛ̃⁵⁵ ma⁵² / ŋɛ̃⁵⁵ tɕhɛ⁵² na⁵⁵ le³¹ go ma
784 ancient times, in gnaɦ dus nə⁵⁵ ty⁵² / ŋa⁵⁵ mo⁵⁵ na⁵⁵ tyʔ⁵³ ( )
785 present, the (time) da lta thã¹³ ta⁵⁵ ta³¹ ta⁵³ ʔo ma
786 recently / lately ȵe tɕhar tha¹³ lam⁵⁵ / ȵe¹³ tɕhaː⁵⁵ ta³¹ niŋ⁵⁵ ( )
787 future ma ɦoŋs / ɦbjuŋ ɦgjur ma¹³oŋ⁵²pa la³¹ khen⁵³ dʑu
788 initially / beginning, in the pamgo ɦdzugs thaŋ¹³ tho⁵² / thoː⁵⁵ maː⁵⁵ go³⁵ tsuk⁵³ ( )
789 Monday gzaɦ zla ba sa¹³ ta¹³ wa⁵⁵ sa³⁵ theʔ⁵³ ( )
790 Tuesday gzaɦ mig dmar sa¹³ miː¹³ ma⁵⁵ sa³⁵ nai³⁵ ( )
791 spring (season) dpjid ka tɕiː⁵⁵ kə⁵⁵ pet⁵⁵ te³¹ ( )
792 summer dbjar kha jaː⁵⁵ ka⁵⁵ tɕa⁵⁵ re³¹ ber
793 fall / autumn ston kha tø̃⁵⁵ ka⁵⁵ tɔ⁵⁵ ne³¹ ( )
794 winter dgun kha kỹ¹³ kə⁵⁵ kun³⁵ ne³¹ gun ga
795 New Year’s Day lo gsar lø¹³ saː⁵⁵ niŋ⁵⁵ ser⁵⁵ ro³¹ lo sar
796 festival dus tɕhen thy¹³ tɕhẽ⁵⁵ tyʔ³⁵ tɕen⁵³ dyʔ tɕhen
797 one gtɕig tɕi⁵² theʔ⁵³ thor
798 two gȵis ȵiː⁵⁵ nai³⁵ ȵik tsiŋ
799 three gsum sum⁵⁵ sum⁵³ sam
800 four bʑi ɕi¹³ pli⁵³ phi
801 five lŋa ŋa⁵⁵ le³¹ŋe⁵³ ŋa
802 six drug tʂhu¹³² kroʔ⁵³ khuŋ
803 seven bdun tỹ¹³ nis⁵⁵ zum
804 eight brgjad cɛ¹³² cen³⁵ jen
805 nine dgu ku¹³ tu³¹ku⁵³ gu
806 ten btɕu tɕu⁵⁵ tɕi⁵³ se
807 eleven btɕu gtɕig tɕuk⁵⁵ tɕi⁵² tɕi⁵³ theʔ⁵³ soŋ thor
808 twelve btɕu gȵis tɕuŋ⁵⁵ ȵi⁵² tɕiŋ⁵⁵ nai³⁵ soŋ ȵik tsiŋ
809 thirteen btɕu gsum tɕok⁵⁵ sum⁵⁵ tɕik⁵³ sum⁵³ soŋ sam
810 fourteen btɕu bʑi tɕup⁵⁵ ɕi⁵⁵ tɕip⁵³ pli⁵³ soŋ phi
811 fifteen btɕo lŋa tɕø⁵⁵ ŋa⁵⁵ tɕi⁵³ le³¹ ŋe⁵³ soŋ ŋa
812 sixteen btɕu drug tɕu⁵⁵ tʂu⁵² tɕi⁵³ kroʔ⁵³ soŋ khuŋ
813 seventeen btɕu bdun tɕup⁵⁵ tỹ⁵⁵ tɕiŋ⁵⁵ nis⁵⁵ soŋ zum
814 eighteen btɕo brgjad tɕop⁵⁵ cɛ⁵² tɕip⁵³ cen³⁵ soŋ jen
815 nineteen btɕu dgu tɕur⁵⁵ ku⁵⁵ tɕi⁵³ tu³¹ ku⁵³ soŋ gu
816 twenty ȵi ɕu ȵi¹³ ɕu⁵⁵ kha⁵⁵ li⁵³ khai thor
817 thirty sum tɕu sum⁵⁵ tɕu⁵⁵ kha⁵⁵ li⁵³ tɕi⁵³ khai thor daŋ se
818 forty bʑi btɕu ɕip¹³ tɕu⁵⁵ chɛʔ⁵³ nai³⁵ khai ȵik tsiŋ
819 fifty lŋa btɕu ŋəp⁵⁵ tɕu⁵⁵ xheʔ⁵³ nai³⁵ tɕi⁵³ khai ȵik tsiŋ daŋ se
820 sixty drug tɕu tʂhuk¹³ tɕu⁵⁵ chɛʔ⁵³ sum⁵³ khai sam
821 seventy bdun tɕu tỹ¹³ tɕu⁵⁵ chɛʔ⁵³ sum⁵³ tɕi⁵³ khai sam daŋ se
822 eighty brgjad tɕu cɛ¹³ tɕu⁵⁵ chɛʔ⁵³ pli⁵³ khai phi
823 ninety dgu btɕu kup¹³ tɕu⁵⁵ chɛʔ⁵³ pli⁵³ tɕi⁵³ khai phi daŋ se
824 hundred brgja ca¹³ chɛʔ⁵³ le³¹ ŋe⁵³ khai ŋa
825 one hundred and one brgja daŋ gtɕig ca¹³ taŋ¹³ tɕi⁵² chɛʔ⁵⁵ le³¹ ŋe⁵³ theʔ⁵³ ( )
826 thousand stoŋ toŋ⁵⁵ tɔŋ⁵⁵ toŋ
827 ten thousand khri tʂhi⁵⁵ tʂhi⁵³ tʂhi
828 one hundred thousand ɦbum pum¹³ tʂhi⁵⁵ tɕi⁵³ ( )
829 million bje ba sa⁵⁵ ja⁵⁵ tʂhi⁵³ tʂha⁵³ ca³⁵ ( )
830 ten million sa ja tɕhi¹³ wə⁵⁵ tʂhi⁵³ tʂha⁵³ tɔŋ⁵⁵ ( )
831 billion duŋ phjur thuŋ¹³ tɕhur⁵⁵ tuŋ³⁵ dʑur³⁵ ( )
832 half phjed tɕhe⁵³ ka⁵⁵ saŋ⁵⁵ le³¹ ŋe⁵³ tshai baŋ
833 first daŋ po thaŋ¹³ ko⁵⁵ ʔaŋ⁵⁵ ki⁵⁵ theʔ⁵³ daŋ pa
834 second gȵis pa ȵiː⁵⁵ pə⁵⁵ ʔaŋ⁵⁵ ki⁵⁵ nai³⁵ ȵi pa
835 classifier for people ( ) (mi¹³ tɕi⁵²) (theʔ⁵³) ( )
836 classifier for bowls ( ) (phoː⁵⁵ pa⁵⁵ tɕi⁵²) (theʔ⁵³) ( )
837 classifier for river ( ) (tsaŋ⁵⁵ ko⁵⁵ tɕi⁵²) koŋ⁵⁵ ( )
838 classifier for rope ( ) (thak⁵⁵ pa⁵⁵ tɕi⁵²) kaŋ⁵³ ( )
839 sheet (of paper) ɕog lheb (gtɕig) ɕoː⁵⁵ le⁵⁵ tʂe³⁵ ka⁵³ pe kar
840 page ɕog lheb (gtɕig) ɕoː⁵⁵ le⁵⁵ tʂe³⁵ ka⁵³ ( )
841 classifier for eggs ( ) (ko¹³ ŋa⁵⁵ tɕi⁵²) (theʔ⁵³) ( )
842 classifier for two birds ( ) (tɕha¹³ ȵiː⁵⁵) (ɕa⁵⁵) theʔ⁵³ ( )
843 classifier for sticks ( ) (Cuk¹³ pa⁵² tɕi⁵²) kaŋ⁵³ bu daŋ
844 blade (of grass) rkaŋ (gtɕig) kaŋ⁵⁵ kaŋ⁵³ ( )
845 grain (of rice) rdog (gtɕig) tok¹³ po⁵⁵ pre³⁵ ( )
846 classifier for brooms ( ) (tɕhaː⁵⁵ ma⁵⁵ tɕi⁵²) ju³⁵ ( )
847 classifier for knives ( ) (tʂhi¹³ tɕi⁵²) ju³⁵ ( )
848 classifier for trees ( ) toŋ¹³ kho⁵⁵ (ɕeŋ⁵⁵ ma⁵³ theʔ⁵³) ( )
849 classifier for two books deb (gȵis) (thep¹³² ȵiː⁵⁵) ti³¹ pu⁵³ ( )
850 line (of wheat) ( ) phe⁵⁵ (tʂhe⁵⁵) ɕaː⁵⁵ tʂaŋ⁵³ ( )
851 classifier for bridges ( ) (sam¹³ pa⁵⁵ tɕi⁵²) (sam³⁵ theʔ⁵³) ( )
852 bunch / bundle (of vegetable) spar ba (gaŋ) tɕhak⁵⁵ pa⁵⁵ khoʔ⁵³ ( )
853 handful (of rice) spar ba(do) pa¹³ ra⁵⁵ (khaŋ¹³) khoʔ⁵³ par
854 classifier for pens ( ) (ŋu⁵⁵ ku⁵⁵ tɕi⁵²) kha⁵³ ( )
855 pile (of excrement) (lud) phuŋ (gtɕig) phuŋ⁵⁵ so⁵⁵ (theʔ⁵³) ( )
856 bucket (of water) zom (gaŋ) som¹³ (khaŋ¹³) (theʔ⁵³) pa laŋ
857 bowl (of cooked rice) dkar jol (gaŋ) phoː⁵⁵ pa⁵⁵ (khaŋ¹³) (theʔ⁵³) gur bu / ka ju
858 patch (of ground / field) ( ) (sə⁵⁵ ɕiŋ⁵⁵ tɕi⁵²) ca³⁵ cøn⁵³ ( )
859 classifier for rocks, stones ( ) tok¹³ to⁵² (theʔ⁵³) ka lak taŋ
860 classifier for leaves ( ) liŋ⁵⁵ kə⁵⁵ (theʔ⁵³) ( )
861 classifier for flowers ( ) (me¹³ to⁵² tɕi⁵²) (theʔ⁵³) ( )
862 sentence (of speech) tshig (gtɕig) tshi⁵² (tɕi⁵²) (theʔ⁵³) ( )
863 classifier for songs ( ) ɕo⁵⁵lo⁵⁵ka (theʔ⁵³) ( )
864 classifier for garments (gos) sna (gtɕig) (thuk¹³ lo⁵² tɕi⁵²) (theʔ⁵³) ( )
865 pair (of shoes) tɕha gtɕig tɕha⁵⁵ tɕha⁵³ tɕha
866 pair (of rabbits) ( ) tɕha⁵⁵ tɕha⁵³ ( )
867 flock (of sheep) khju (gtɕig) chu⁵⁵ piŋ⁵⁵ ( )
868 section (of road / journey) ( ) thum¹³ pu⁵⁵ tom³⁵ ( )
869 section (of bamboo between two joints) tshigs (gtɕig) thum¹³ pu⁵⁵ tom³⁵ ( )
870 day’s (journey) ȵin lam (gtɕig) ɕak¹³ sa⁵⁵ (theʔ⁵³) ( )
871 classifier for one of a pair ja (gtɕig) ja¹³ ja⁵³ ja
872 roll (of cloth) (ras) lteb sgril (gtɕig) təp⁵⁵ riː⁵⁵ li³⁵ ( )
873 bolt (of cloth) (ras) jug (gtɕig) tha⁵⁵ na⁵⁵ juʔ⁵³ ( )
874 square (area unit for selling cloth) (ras) kha (gaŋ) kha⁵⁵ (khaŋ¹³) kha⁵³ kha
875 basketful (of vegetable) (tshal) slelpo (gaŋ) leː⁵⁵ po⁵⁵ (khaŋ¹³) (theʔ⁵³) ( )
876 load (of firewood) on the back (ɕiŋ) ɦkhur bu(gaŋ) tʂhe⁵⁵ po⁵⁵ (theʔ⁵³) ( )
877 bundle / sheaf ( ) tɕhak⁵⁵ pa⁵⁵ (theʔ⁵³) tom
878 load of cupped-hands ( ) ȵim⁵⁵ pu⁵⁵ pra³⁵ ( )
879 classifier for age of animals dbjar (gtɕig) kha⁵⁵ niŋ⁵⁵ theʔ⁵³ ( )
880 load on an animal’s back rgjab (gtɕig) cəp¹³² (theʔ⁵³) ( )
881 bowl (of tobacco) ( ) ko¹³ phoː⁵⁵ (khaŋ¹³) (theʔ⁵³) ( )
882 team / line (of people (&animals)) ( ) ru¹³ tui⁵⁵ ( )
883 row (of houses) (khaŋ pa) star (gtɕig) tar⁵⁵ pa⁵⁵ phai ( )
884 string (of beads) phreŋ skor (gtɕig) phaŋ⁵⁵ ɕɛ⁵⁵ (theʔ⁵³) ( )
885 drop (of oil) thigs pa (gtɕig) thik⁵⁵ pə⁵⁵ (theʔ⁵³) ( )
886 classifier for flags ( ) (thar¹³ tɕha⁵⁵) (tɕi⁵²) (theʔ⁵³) ( )
887 story (of building) thog sa (gȵis) thoː⁵⁵ sa⁵⁵ (theʔ⁵³) ( )
888 classifier for letters ( ) (ji¹³ ki⁵⁵) (tɕi⁵²) (theʔ⁵³) ( )
889 classifier for rooms khaŋ mig (gtɕig) khəŋ⁵⁵ mi⁵² mi⁵³ (theʔ⁵³) ( )
890 parcel / sack (of things) ( ) thum⁵⁵ tʂiː⁵⁵ (tɕi⁵²) (theʔ⁵³) ( )
891 bottle (of wine) ɕel dam (gaŋ) phum¹³ pə⁵⁵ / ɕeː⁵⁵ tam⁵⁵ (theʔ⁵³) ɕe tam
892 puddle (of mud) ( ) tak¹³ ɕo⁵⁵ (theʔ⁵³) ( )
893 measure of weight (=1 / 2 kilogram) rgja ma (gaŋ) ca¹³ ma⁵⁵ ȵa³⁵ ka⁵³ dʑa ma / por
894 tael (=50 grams) sraŋ (do) ȵa¹³ ka⁵⁵ saŋ⁵⁵ saŋ
895 measure of weight (=0.1 tael) ʑo (do) por⁵⁵ saŋ⁵⁵ ( )
896 unit of dry measure for grain (=1 decaliter) ɦbo (gaŋ) po¹³ bɔ³⁵ ba
897 liter bre (gaŋ) tʂhe¹³ pre³⁵ bre
898 mile (=0.5 kilometer) le dbar (gtɕig) le¹³ waː⁵⁵ li⁵⁵ ( )
899 fathom ɦdom pa (gaŋ) tom¹³ pa⁵⁵ klam³⁵ roŋ naŋ
900 foot (=1 / 3 meter) khre tse (gaŋ) tʂhe⁵⁵ tse⁵⁵ tʂhe⁵⁵ tse⁵³ ( )
901 span (thumb to middle finger) mtho(gaŋ) tho⁵⁵ thɔ⁵³ ja naŋ
902 fingersbreadth so (gaŋ) sor⁵⁵ sor⁵⁵ sor
903 cubit khru (gaŋ) tʂhu⁵⁵ tʂhuʔ⁵³ khaŋ
904 team (of oxen) ( ) (ȵɛ⁵⁵ ka⁵⁵) thoŋ⁵⁵ (theʔ⁵³) ( )
905 inch ( ) tshỹ⁵⁵ tshyn⁵³ ( )
906 yuan (Chinese money) sgor mo(gtɕig) koː¹³ mo⁵⁵ kɔr³⁵ mo⁵³ ( )
907 ten cents maɦo tse (gtɕig) mo¹³ tse⁵⁵ mou³⁵ tse⁵³ mo tsi
908 hectare, 1 / 15 of mug (gtɕig) muː¹³ mu⁵⁵ mu
909 while, a jud tɕig tɛ⁵²tsə ȵam³⁵ ti³¹ ( )
910 day’s (work) ȵin (gtɕig) ȵĩ¹³ (tɕi⁵²) plaŋ⁵³ (theʔ⁵³) ŋam
911 night’s (work) ʑag (gtɕig) koŋ¹³ mo⁵⁵ (tɕi⁵²) nɔm⁵⁵ (theʔ⁵³) bi naŋ
912 month’s (work) zla ba (gtɕig) ta¹³ wa⁵⁵ (tɕi⁵²) le⁵⁵ (theʔ⁵³) da wa / la ȵi
913 year’s (work) lo (gtɕig) lo¹³ (tɕi⁵²) niŋ⁵⁵ (theʔ⁵³) ȵiŋ
914 classifier for age lo (gtɕig) lo¹³ (tɕi⁵²) niŋ⁵⁵ (theʔ⁵³) ȵiŋ
915 lifetime mi tshe (gtɕig) tshe⁵⁵ (khaŋ¹³) mi³⁵ rap⁵³ tshe
916 step / stride gom pa(gaŋ) khom¹³ pa⁵⁵ gom³⁵ gom paŋ
917 time / instance (of going somewhere) theŋs (gtɕig) thẽ⁵² (tɕi⁵²) (theʔ⁵³) rap
918 meal lto dus (gtɕig) to⁵⁵ ty⁵² (theʔ⁵³) nam
919 shout skad (gtɕig gtoŋ) kɛ⁵² (tɕi⁵²) (theʔ⁵³) ( )
920 time / instance (of hitting) ( ) thẽ⁵² (tɕi⁵²) (theʔ⁵³) ( )
921 time / instance (of kicking) rdog ltɕag (gtɕig) toŋ¹³ ca⁵² (tɕi⁵²) (theʔ⁵³) ( )
922 time / instance (of biting) kha(gaŋ ɦbrad) həp⁵² (khaŋ¹³) (theʔ⁵³) ( )
923 some kha ɕas / ɦgaɦ kha⁵⁵ ɕɛ⁵² ti³¹ tsem³⁵ ( )
924 several / few, a kha ɕas / ɦgaɦ kha⁵⁵ ɕɛ⁵² / kə¹³ ɕi⁵² ka³¹ tsem³⁵ ( )
925 every day ȵin ltar ȵĩ¹³ taː⁵⁵ ri¹³ɕi ȵi³⁵ tar⁵⁵ ŋam thor da wa
926 each / every re re re¹³²re theʔ⁵³ theʔ⁵³ la³¹ ( )
927 double / twice ldab (gtɕig) təp¹³² (tɕi⁵²) tap⁵³ theʔ⁵³ ( )
928 I bdag / ŋa ŋa¹³ ŋe³⁵ dʑaŋ
929 we (two) ŋa gȵis ŋə¹³ ȵi⁵² ŋa³⁵ nai³⁵ ʔa ɕiŋ
930 we bdag tɕag / ŋa tsho ŋã¹³ tsho⁵⁵ ŋa³⁵ raʔ⁵³ ʔai / ʔai te
931 you khjed / khjod che⁵⁵ raŋ⁵⁵ ʔi⁵³ nan
932 you two khjod gȵis chi⁵⁵ ȵi⁵² ʔe⁵³ nai³⁵ na ɕiŋ
933 you (pl.) khjod tsho che⁵⁵raŋ⁵⁵tsho ʔe⁵³ raʔ⁵³ nai / nai te
934 he kho / khoŋ kho⁵⁵ pe³⁵ roʔ
935 they two kho gȵis khuŋ⁵⁵ ȵi⁵² pe³⁵ nai³⁵ roʔ ɕiŋ
936 they kho tsho khoŋ⁵⁵ tsho⁵⁵ pe³⁵ raʔ⁵³ rok te
937 we (inclusive) ŋa raŋ tsho ŋa¹³ raŋ⁵⁵tsho ŋa³⁵ taŋ⁵³ ( )
938 we (dual, inclusive) ŋa raŋ gȵis ŋa¹³ raŋ⁵⁵ ȵiː⁵⁵ ŋa³⁵ taŋ⁵³ nai³⁵ ( )
939 we all tshaŋ ma tshaŋ⁵⁵ ma⁵⁵ maŋ³⁵ tsho⁵³ ( )
940 oneself raŋ ȵid raŋ¹³ ȵi⁵² raŋ³⁵ so so
941 other person(s) mi gʑan dag mi¹³ ɕɛ̃¹³ ta⁵² mi³⁵ tsho⁵³ ( )
942 this ɦdi ti¹³ tso³⁵ ʔu hu / ʔu thi
943 these ɦdi tsho ti¹³ cɛ⁵² / tĩ¹³ tsho⁵⁵ tso³⁵ tsem³⁵ ʔu hu ba / ʔu thi ba
944 here ɦdir tiː¹³ (tie¹³) tso³⁵ ko⁵³ ʔo ha
945 this side / here ɦdi phjogs ti¹³ ŋø⁵² / tiː¹³ tu tso³⁵ ka⁵³ ( )
946 thus / this (way) / (like) this ɦdi ɦdra tĩ¹³ tʂɛ⁵² / tĩ¹³tʂɛ⁵²sə tso³⁵ thi⁵³ ʔun dau ka
947 that de phə⁵⁵ ki⁵⁵ mo³⁵ ʔu ȵi
948 that (over yonder) de the¹³ tho⁵³ ʔu ȵi
949 those de tsho the¹³ cɛ⁵² / thẽ¹³ tsho⁵⁵ mo³⁵ tsem³⁵ ʔu ȵi ba
950 there der teː¹³ mo³⁵ ko⁵³ le la / ʔo le la / ʔo na
951 that side / there de phjogs the¹³ ŋø⁵² mo³⁵ ka⁵³ ( )
952 that (way) / (like) that de ltar thẽ¹³ tʂɛ⁵² mo³⁵ thi⁵³ ( )
953 who su su⁵⁵ su⁵³ ʔi bi
954 what gaŋ / tɕi kha¹³ re⁵⁵ tsi³⁵ haŋ
955 where gar / gaŋ du kha¹³ paː⁵⁵ ka³⁵ ko⁵³ ʔo ba
956 when ga dus khə¹³ ty⁵² ka³⁵ tyʔ⁵³ ha la / ʔi ti
957 how gaŋ ɦdra khə̃¹³ tʂɛ⁵² tɕhi⁵⁵ te⁵³ ha ka / haŋ dau ka
958 how many / how much ga tshod khə¹³ tshɛ⁵² ka³⁵ tsem³⁵ hap tur
959 how many (a small number) ga tshod khə¹³ tshɛ⁵² ka³⁵ tsem³⁵ ( )
960 others / miscellaneous gʑan dag ɕɛ̃¹³ ta⁵² ʑen³⁵ taʔ⁵³ ʑan ma
961 respective / individual / each so so so⁵⁵ so⁵⁵ sɔ⁵⁵ sɔ⁵⁵ so so
962 all / everything mthaɦ dag / thams tɕad kaŋ¹³ ka⁵⁵ / tshaŋ⁵⁵ ma⁵⁵ ka³⁵ ne⁵³ tshaŋ⁵⁵ ma⁵³ tham tɕeʔ
963 all / whole, the joŋs / tshaŋ ma tshaŋ⁵⁵ ma⁵⁵ ka³⁵ ne⁵³ jo tseʔ
964 big / large tɕhen po tɕhẽ⁵⁵ po⁵⁵ then⁵⁵ po⁵³ tɕhi lo
965 small tɕhuŋ ŋu tɕhỹ⁵⁵ tɕhỹ⁵⁵ priu⁵³ ze mo
966 wide (in diameter) / coarse (of roasted barley) rtsiŋ po / sbom po pom¹³ po⁵⁵ bɔm³⁵ mo⁵³ tɕhi lo
967 thin (in diameter) / fine / tiny (of a rope) phra bo / ʑib ʑib pha⁵⁵ po⁵⁵ phra⁵⁵ mo⁵³ ze mo
968 high / tall mthon po tho⁵⁵ po⁵⁵ thɔ⁵⁵ po⁵³ thon po
969 low / short dhaɦ po ma⁵⁵ po⁵⁵ me³⁵ po⁵³ mes po
970 protruding / raised ɦbur ɦbur puŋ¹³ puː⁵⁵ bur³⁵ mo⁵³ ( )
971 sunken / dented koŋ koŋ koŋ⁵⁵ koŋ⁵⁵ ko⁵⁵ lom⁵³ ( )
972 long riŋ po riŋ¹³ ku⁵⁵ riŋ³⁵ po⁵³ riŋ mo
973 short thuŋ ŋu thỹ⁵⁵ thỹ⁵⁵ thuŋ⁵⁵ po⁵³ thu m i / thum bi
974 far / distant thag riŋ po tha⁵² riŋ¹³ ku⁵⁵ thaʔ⁵³ riŋ³⁵ po⁵³ thaʔ riŋ mo
975 near thag ȵe po tha⁵² ȵe¹³ po⁵⁵ thaʔ⁵³ len³⁵ po⁵³ thaʔ thum bi
976 wide / broad go jaŋs po jaŋ¹³²pa(jaŋ¹³po⁵⁵) kha⁵⁵ ɕaŋ⁵³ theŋ⁵⁵ po⁵³ ( )
977 narrow go dogs po thok¹³ po⁵⁵ kha⁵⁵ ɕaŋ⁵³ priu⁵³ ( )
978 spacious / commodious ʑeŋ ka tɕen po kho¹³ jaŋ¹³ ko⁵⁵ tshɛ⁵⁵ laŋ⁵⁵ then⁵⁵ po⁵³ ( )
979 cramped / narrow ʑeŋ ka tɕhuŋ tɕhuŋ kho¹³ thok¹³ po⁵⁵ tshɛ⁵⁵ laŋ⁵⁵ priu⁵⁵ ( )
980 thick ɦthug po thuː⁵⁵ pu⁵⁵ tuk⁵⁵ po⁵³ thet pu
981 thin srab po tʂə⁵⁵ pu⁵⁵ bra³⁵ mo⁵³ ba lu
982 deep gtiŋ riŋ po / zab po tiŋ⁵² riŋ¹³ ku⁵⁵ toŋ⁵⁵ riŋ³⁵ po⁵³ tiŋ riŋ mo
983 shallow gtiŋ thuŋ ŋu tiŋ⁵² thuŋ⁵⁵ thuŋ⁵⁵ toŋ⁵⁵ thuŋ⁵⁵ po⁵³ ( )
984 full gaŋ ba khaŋ⁵² pa tem³⁵ ne³¹ ( )
985 empty stoŋ pa toŋ⁵⁵pa toŋ⁵⁵ pa³¹ toŋ pa
986 shrivelled / shrunken ( ) koŋ⁵⁵koŋ⁵⁵ tɕha⁵²pa ɕom³⁵ ne³¹ ( )
987 many / much maŋ po maŋ¹³ ko⁵⁵ maŋ³⁵ po⁵³ zak po / ɕa ma
988 few / little ȵuŋ ŋu ȵuŋ¹³ ȵuŋ⁵⁵ ȵuŋ³⁵ po⁵³ tik taŋ / ȵuŋ po
989 square / rectangular gru bʑi tʂhup¹³ ɕi⁵⁵ krup³⁵ ʑi³⁵ dʐup ʑi
990 circle / circular sgor sgor koː¹³ koː⁵⁵ chir⁵⁵ mo⁵³ khir khir / ri ri
991 flat / shallow leb leb lep¹³ le⁵² lep³⁵ lep³⁵ pen taŋ
992 pointed rtse tɕan tse⁵⁵ no⁵⁵ po⁵⁵ tse⁵⁵ mo⁵³ ( )
993 bald / bare ( ) (ko¹³) ma⁵⁵ ra kɔ⁵³ mar⁵⁵ ( )
994 level / flat khod mȵam ȵom⁵⁵ po⁵⁵ teŋ³⁵ po⁵³ ȵom po
995 wrinkled / creased rȵob to ȵip⁵⁵ to⁵⁵ lu³⁵ lu⁵⁵ za ba zo bo
996 right / obverse side draŋ phjogs tʂhaŋ¹³ tɕho⁵² khak⁵⁵ tuʔ⁵³ ( )
997 reverse side ldog phjogs tok¹³ tɕho⁵² ʔa⁵⁵ loʔ⁵³ ( )
998 hit sthg on the target ɦthig po kheː⁵⁵ po⁵⁵ tɕhap⁵³ po⁵³ ( )
999 slanting / leaning kjog cok⁵⁵ po⁵⁵ cok⁵⁵ po⁵³ ( )
1000 askew / awry / slanting jo cok⁵⁵ co⁵² cok⁵⁵ po⁵³ jor
1001 horizontal ɦphred tʂhe⁵² (phe⁵²) phren⁵⁵ mo⁵³ ( )
1002 vertical gʑuŋ ɕuŋ¹³ thik⁵³ mo⁵³ thaŋ
1003 straight bɕan po / draŋ po tʂoŋ¹³ ko⁵⁵ kap⁵⁵ tuʔ⁵⁵ laŋ mo
1004 curved / crooked / bent gug po ku¹³ ku⁵² kur³⁵ mo⁵³ kho rak pe
1005 black nag po na¹³ ko⁵⁵ plɛː³⁵ kan⁵⁵ tɕhaŋ lu
1006 white dkar po kaː⁵⁵ po⁵⁵ cher⁵⁵ po⁵³ ba liŋ mi
1007 red dmar po maː⁵⁵ po⁵⁵ leu⁵⁵ tsa lo
1008 yellow ser po seː⁵⁵ po⁵⁵ si⁵⁵ ru⁵³ ser bo
1009 green ldʑaŋ khu tɕəŋ¹³ ku⁵⁵ dʑaŋ³⁵ ku⁵³ dʑaŋ khu
1010 blue sŋon po ŋø⁵⁵ po⁵⁵ ŋau⁵⁵ po⁵³ jeŋ lo
1011 grey skja skja cã⁵⁵ to⁵² plan³⁵ to⁵³ ( )
1012 bright gsal po sɛ⁵⁵ po⁵⁵ sɛː⁵⁵ po⁵³ ( )
1013 dark mun nag mỹ¹³ na⁵² / nə¹³ khuŋ⁵⁵ pleŋ³⁵ pho⁵³ ( )
1014 heavy ldʑid po tɕi¹³ pu⁵⁵ li⁵⁵ po⁵³ tɕit po
1015 light (weight) jaŋs po jaŋ¹³ ko⁵⁵ jaŋ³⁵ po⁵³ jaŋ po
1016 quick / fast mgjogs po co¹³ ko⁵⁵ tɕhat⁵⁵ po⁵³ / tɕhet⁵⁵ po⁵³ do zoŋ
1017 slow dal po koː¹³ po⁵⁵ / thɛ¹³ po⁵⁵ tɛː³⁵ pa⁵³ tɕhap ten
1018 early sŋa ŋa⁵⁵ po⁵⁵ ȵen⁵⁵ po⁵³ bet pe
1019 late phji tɕhi⁵⁵ pu⁵⁵ jyt³⁵ po⁵³ phit pe
1020 sharp rno no⁵⁵ po⁵⁵ tɕhet⁵⁵ po⁵³ tshe pu / tɕhat pu
1021 blunt / dull rno med no⁵⁵ me⁵² / so⁵⁵ tu⁵² tsɔp³⁵ po⁵³ ( )
1022 clear (water) dwaŋs ma thaŋ¹³ ma⁵⁵ taŋ³⁵ pho⁵³ sak po
1023 muddy / turbid nog po ȵik⁵⁵ ma⁵⁵ / ȵo¹³ ko⁵⁵ ȵoː⁵⁵ ma⁵³ mo lo lo
1024 fat rgjags pa cak¹³ pa⁵⁵ ca³⁵ kha⁵³ dʑak pa
1025 fat (pig) (phag) rgjags pa cak¹³ pa⁵⁵ car³⁵ ha⁵³ dʑak pa
1026 thin ɕa skam po ɕa⁵⁵ kam⁵⁵ po⁵⁵ cem⁵⁵ pha⁵³ tɕa dʐak ga
1027 poor (land) ʑan ɕɛ̃¹³ po⁵⁵ cem⁵³ ( )
1028 dry skam po kam⁵⁵ po⁵⁵ cem⁵⁵ po⁵³ saŋ ma
1029 wet rlon pa lø̃⁵⁵ po⁵⁵ ɕer⁵⁵ pa⁵³ jeŋ lu
1030 thick (porridge) gar po khaː¹³ po⁵⁵ kar³⁵ mo⁵³ gar bo
1031 watery / thin (porridge) sla po la⁵⁵ po⁵⁵ ɕeŋ⁵⁵ mo⁵³ ɕe re re
1032 woven, tightly (fabric) tshags dam po thuk⁵⁵ pu⁵⁵ tuk⁵⁵ po⁵³ ( )
1033 thin (hair) hral hral sak⁵⁵ sa⁵² tɕø⁵⁵ po⁵³ ( )
1034 hard mkhregs po / sra mo reŋ¹³ po⁵⁵ / tʂha⁵⁵ ko⁵⁵ tʂa⁵⁵ po⁵³ kak tar
1035 soft sȵi mo ȵẽ⁵⁵ po⁵⁵ dʑam³⁵ mo⁵³ dʑam po
1036 sticky / glutinous ɦbjar po tɕaː¹³wa dʑar³⁵ ne³¹ ( )
1037 smooth / glossy / sleek ɦdʑam po tɕam¹³ po⁵⁵ num⁵⁵ tshir⁵⁵ dʑam po
1038 rough / coarse rtsub po tsiŋ⁵⁵ ku⁵⁵ chan⁵⁵ thor⁵⁵ ( )
1039 slippery (road) ɦdred bdar tʂhy¹³²pə plek³⁵ phreŋ pu
1040 tense / tight / taut dam po tham¹³ po⁵⁵ tam³⁵ pho⁵³ dam po
1041 lax / loose / slack sab sob ɬuk⁵⁵ lu⁵² / ɬø⁵⁵ po⁵⁵ ɬø⁵⁵ ɬøʔ⁵³ jaŋ kin
1042 crisp / brittle ( ) sop⁵⁵ so⁵² ʂap⁵³ po⁵³ sap sop
1043 solid brtan po thaŋ⁵⁵ ko⁵⁵ / tɛ̃⁵⁵ po⁵⁵ thaŋ⁵⁵ ma⁵³ ne³¹ ban mu
1044 chaotic / disorderly / messy ȵog / ɦkhrug səŋ¹³ ŋi⁵⁵ siŋ¹³ ŋi⁵⁵ tsa⁵⁵ la⁵³ tso⁵⁵ lo⁵³ ( )
1045 right / correct ɦgrig jaŋ¹³thak¹³²pa kha⁵⁵ tɕoʔ⁵³ ( )
1046 wrong nor nõ¹³ tʂhy⁵⁵ / noː¹³wa nɔr³⁵ wa⁵³ ( )
1047 true bden pa / ŋo ma ŋo¹³ ma⁵⁵ / ŋø⁵⁵ nɛ⁵² ŋɔ³⁵ ma⁵³ den pa raŋ
1048 false rdzun ma tsỹ¹³ mə⁵⁵ dzyn³⁵ ma⁵³ so da
1049 uncooked / raw rdʑen pa tɕẽ¹³ pa⁵⁵ ko⁵⁵ pa⁵³ ( )
1050 new gsar pa saː⁵⁵ pa⁵⁵ se⁵⁵ ro⁵³ siŋ ma
1051 used / old rȵiŋ pa ȵiŋ⁵⁵ pə⁵⁵ kɔk³⁵ po⁵³ man ma
1052 good jag po / legs pa ja¹³ ko⁵⁵ / lek¹³ po⁵⁵ li³⁵ khu³¹ lek pu
1053 bad ŋan pa tu¹³ ko⁵⁵ / ŋɛ̃¹³ po⁵⁵ tuk³⁵ po⁵³ duk pin
1054 expensive (goŋ) tɕhenpo / dkon po khoŋ¹³ tɕhẽ⁵⁵ po⁵⁵ tsa⁵³ then⁵⁵ po⁵³ goŋ tɕhi lu
1055 cheap goŋ khe po khoŋ¹³ khe⁵⁵ po⁵⁵ che⁵⁵ po⁵³ goŋ jaŋ po
1056 overgrown (plant) ( ) kɛ̃¹³ pa⁵⁵ / ȵiŋ⁵⁵ pə⁵⁵ kat³⁵ po⁵³ gat bu
1057 tender young (plant) ( ) sø⁵⁵ pa⁵⁵ dʑaŋ³⁵ po⁵³ tɕhaŋ ma
1058 old / elderly rgas po kɛ̃¹³ pa⁵⁵ kat³⁵ to⁵³ gat bu
1059 young lo tɕhuŋ ɕø̃¹³ pa⁵⁵ na³⁵ ɕøn⁵⁵ ȵiŋ ze mo
1060 beautiful mdzes po tseː¹³ po⁵⁵ har⁵⁵ po⁵³ lek pu
1061 ugly mdog ȵes po khəp⁵⁵ to⁵² ȵe¹³ po⁵⁵ ŋan⁵⁵ mo⁵³ duk pin
1062 hot tsha gdug / tsha po tsha⁵⁵ po⁵⁵ tshe⁵⁵ po⁵³ so pho / tsha lo
1063 cold (weather, water) graŋ mo cha⁵⁵ ko⁵⁵ / tʂhəŋ¹³ ŋu⁵⁵ chek⁵⁵ pa⁵³ per bu
1064 lukewarm (water) drod ɦdzam tʂhø¹³ po⁵⁵ tshe⁵⁵ po⁵³ gom bo
1065 warm dron po tʂho¹³ po⁵⁵ kro³⁵ po⁵³ gom bo
1066 cool, pleasantly bsil po siː⁵⁵ pu⁵⁵ siː⁵⁵ pho⁵³ sis po
1067 difficult dkaɦ mo kha⁵⁵ ko⁵⁵ ka⁵⁵ lɛ⁵⁵ ka lo
1068 easy sla po lɛ¹³² la⁵⁵ po⁵⁵ len³⁵ po⁵³ ja lu
1069 fragrant (smell) (dri ma) ʑim po (tʂhi¹³ mə⁵⁵) ɕim¹³ pu⁵⁵ lim³⁵ po⁵³ juŋ mo
1070 stinking / smelly (dri ma) ŋan pa (tʂhi¹³ mə⁵⁵) ŋɛ̃¹³ pa⁵⁵ ʂi⁵⁵ ca³⁵ po⁵³ ( )
1071 savory / appetizing ʑim po (tʂhoː¹³)ɕim¹³ pu⁵⁵ ʂi⁵⁵ lim³⁵ po⁵³ juŋ mo
1072 sour skjur mo cuː⁵⁵ mu⁵⁵ tɕhu⁵⁵ po⁵³ tɕur po
1073 sweet mŋar mo ŋaː⁵⁵ mo⁵⁵ ȵuk³⁵ po⁵³ tɕher tɕher
1074 bitter kha mo khə⁵⁵ ti⁵² kha⁵⁵ ti⁵³ kha lu
1075 hot / spicy kha tsha kha⁵⁵ tsha⁵⁵ po⁵⁵ tɕik⁵⁵ po⁵³ ber po
1076 salty tshwa khu tshə⁵⁵ khu⁵⁵ tsha⁵⁵ ku⁵³ ʔin tɕa kha lu
1077 tasteless / insipid tshwa ɦdʑags tsha⁵⁵ȵuŋ¹³wə tsha⁵⁵ ge³⁵ pa⁵³ ( )
1078 astringent bska ka⁵⁵ wa⁵⁵ / khə⁵⁵ ti⁵² kha⁵⁵ ti⁵³ ne³¹ ( )
1079 fishy-smelling khrag dri kha məː⁵⁵ tʂi⁵⁵ / ȵəp¹³ tʂi⁵⁵ ʂi⁵⁵ te⁵⁵ ca³⁵ ( )
1080 greasy / oily ( ) ɕe¹³la ca¹³²pa cok⁵⁵ ne³¹ ( )
1081 idle / not busy khom pa phar¹³ seŋ⁵³ / thɛ¹³ po⁵⁵ plɛʔ³⁵ mo³⁵ noʔ⁵³ ( )
1082 busy brel ba tʂhe¹³ wa⁵⁵ tsha⁵⁵ po⁵⁵ brɛː³⁵ po⁵³ bre wa tɕhi lo
1083 rich phjug po tsi¹³ ku⁵⁵ / tɕhu⁵⁵ ku⁵⁵ tɕhuʔ⁵³ po⁵³ be deŋ
1084 poor dbul po y⁵⁵ pu⁵⁵ coʔ⁵³ po⁵³ tɕo pu
1085 clean gtsaŋ ma tsaŋ⁵⁵ ma⁵⁵ tsaŋ⁵⁵ ma⁵³ tsaŋ ma
1086 dirty btsog pa tsok⁵⁵ pa⁵⁵ bɔk³⁵ po⁵³ tsok pa
1087 living (adj.) gson po sø̃⁵⁵ pa⁵⁵ søn⁵⁵ po⁵³ son po
1088 fresh sos pa saː⁵⁵ pa⁵⁵ / sø⁵⁵ pa⁵⁵ ser⁵⁵ caŋ⁵³ siŋ ma
1089 dead ɕi ro ɕi⁵⁵ wə⁵⁵ ɕi⁵⁵ po⁵³ ( )
1090 clear / lucid gsal po sɛ⁵⁵ po⁵⁵ seː⁵⁵ po⁵³ sai bo
1091 tasty / delicious za sla po / ʑim po ɕim¹³ pu⁵⁵ lem³⁵ po⁵³ ne³¹ juŋ mo
1092 pleasant to the ears sȵan po ȵɛ̃⁵⁵ po⁵⁵ ȵan⁵⁵ po⁵³ ne³¹ ȵan po
1093 beautiful / pleasant to the eyes sȵiŋ rdʑe po ȵiŋ⁵⁵ tɕe¹³ po⁵⁵ thoŋ⁵⁵ ni⁵⁵ ne³¹ ( )
1094 loud sgra grags pa tʂa¹³sɛ⁵⁵wa taŋ⁵⁵ taŋ⁵⁵ ( )
1095 hard / laborious dkaɦ las khag / ɦo brgjal ka⁵⁵ lɛ⁵² / ŋɛ¹³ tup⁵² ȵaŋ³⁵ thi⁵³ ne³¹ ka lo
1096 bored sems mi skjid pa phu¹³ su⁵² tho¹³ ko⁵⁵ ( ) ( )
1097 hurriedly / hastily brel ɦtshub tʂhe¹³ wa⁵⁵ tsha⁵⁵ po⁵⁵ dʐo³⁵ wo⁵³ do zok mo zok
1098 multicolored / patterned (cloth) khra khra tʂha⁵⁵ tʂha⁵⁵ tʂha⁵⁵ ro³¹ ( )
1099 clever spjaŋ po tɕaŋ⁵⁵ ko⁵⁵ ɕaŋ⁵⁵ po⁵³ ɕaŋ po
1100 stupid rmoŋs pa lỹ⁵⁵ pu⁵⁵ len⁵⁵ mo⁵³ ( )
1101 honest / well-behaved bden thug tɛ̃¹³ pa⁵⁵ / tʂhaŋ¹³ ko⁵⁵ dʐaŋ³⁵ ne³¹ ȵom tɕhuŋ
1102 sly / cunning g-jo sgju ju⁵⁵ cu⁵⁵ tsha⁵⁵ po⁵⁵ dzyn³⁵ ne³¹ ( )
1103 careful / attentive ʑib tshags po ɕip¹³² tsha⁵⁵ po⁵⁵ zap³⁵ zap³⁵ ja³⁵ ka³¹ ( )
1104 gentle / amiable kha ɦdʑam po kha⁵⁵ tɕam¹³ po⁵⁵ sem⁵⁵ dʐoŋ³⁵ mo⁵³ ( )
1105 arrogant / conceited ŋa rgjal kheŋ⁵⁵ tʂe⁵² / ŋar¹³ cɛ⁵² dʑam³⁵ mo⁵³ po pa tɕhi lo
1106 suitable ɦos pa / ɦtsham po rɛ̃¹³ po⁵⁵ / thỹ⁵⁵ pu⁵⁵ dʐiʔ³⁵ po⁵³ tʂhik tʂhik
1107 fierce / ferocious gtum po tuk¹³ tsup⁵² / tum⁵⁵ pu⁵⁵ ŋar³⁵ po⁵³ ( )
1108 severe / fierce / sharp ŋar po tsɛ̃⁵⁵ po⁵⁵ / tʂha¹³ ko⁵⁵ kha⁵⁵ tsha⁵³ po⁵³ ŋan pa
1109 polite / courteous ɦdzem mtshon tʂø̃¹³so⁵⁵tɛ̃⁵⁵pa thu⁵⁵ dzaŋ⁵³ ( )
1110 stingy ser sna sem⁵⁵ na⁵⁵ tsha⁵⁵ po⁵⁵ sem⁵⁵ na⁵³ ( )
1111 industrious / hardworking rkub jaŋ po hur⁵⁵ pu⁵⁵ thar⁵⁵ tɕhin⁵⁵ pa⁵³ sa re ko re
1112 lazy rkub ldʑid po ci¹³ lə⁵⁵ ŋɛ̃¹³ po⁵⁵ ka⁵⁵ ɕi⁵³ ka ɕi koŋ
1113 clumsy / awkward lkugs rtags bstan khop⁵⁵ to⁵⁵ len⁵⁵ po⁵³ ( )
1114 well-behaved / lovable (child) kha la ȵan po kha⁵⁵ la⁵⁵ ȵɛ̃⁵⁵ po⁵⁵ phiʔ⁵⁵ po⁵³ ( )
1115 hardworking / exerting oneself brtson ɦgrus hur⁵⁵ tsø̃⁵⁵ hu⁵⁵ thar⁵⁵ hur po
1116 pitiable / pitiful sȵiŋ rdʑe ȵiŋ⁵⁵ tɕi⁵⁵ pha⁵⁵ po⁵³ ( )
1117 happy / excited dgaɦ ɦtshor ka¹³ po⁵⁵ / ka¹³ tshoː⁵⁵ ce⁵⁵ po⁵³ phe lu
1118 blissful bde skjid ti¹³ ci⁵² cit⁵⁵ po⁵³ kit pu
1119 safe and sound bde ɦdʑags te¹³ po⁵⁵ / tẽ¹³ tɕa⁵² te³⁵ taŋ⁵⁵ re ma
1120 sad skjo po sem⁵² co⁵⁵ po⁵⁵ ȵa³⁵ ŋen⁵³ ( )
1121 affectionate / intimate mdzaɦ brtse ka¹³ ɕẽ⁵⁵ / tsa¹³ tse⁵⁵ ceː⁵⁵ po⁵³ ne³¹ ( )
1122 bothersome / disagreeable sun po sỹ⁵⁵ pu⁵⁵ tɕa⁵⁵ riŋ³⁵ pho⁵³ ne³¹ ( )
1123 alone rkjaŋ pa tɕi⁵⁵ koː⁵⁵ / ʂaŋ⁵⁵ raŋ⁵⁵ ʂaŋ⁵⁵ po⁵³ joŋ naŋ
1124 cliffy / precipitous gzar po jaŋ⁵⁵ saː¹³ po⁵⁵ jur³⁵ po⁵³ tsu pho
1125 near / close to ȵe ȵe¹³ saː⁵⁵ tɕaː⁵⁵ thaʔ⁵⁵ thɔŋ⁵³ ŋa³¹ ( )

Source: Zangmianyuzu yuyan cihui 《藏緬語族語言詞匯》[A Tibeto-Burman Lexicon]. Beijing: Central Institute of Minorities, 1992.

See also: https://stedt.berkeley.edu/~stedt-cgi/rootcanal.pl/source/TBL